స్తోత్రరత్నం – తనియన్లు

స్తోత్రరత్నం – తనియన్లు

                                                       శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః                                                         

  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః 

శ్రీమద్వరవరమునయే నమః

alavandhar

శ్రీయామునాచార్యులు , కాట్టుమన్నార్ కోయిల్

స్వాదయన్నిహ సర్వేషాం త్రయ్యంతార్థం సుదుర్గ్రహం|

స్తోత్రయామాస యోగీంద్రః తం వన్దే యామునాహ్వయం||

అవగాహనకు క్లిష్ఠతరమైన వేదాంతార్థాలను సులభముగా తమ స్తోత్రమున అదించిన, యోగులలో శ్రేష్ఠులైన శ్రీయామునాచార్యులను సదా సేవిస్తాను.

యత్ పదాం భోరుహ ధ్యాన విధ్వస్తాశేషకల్మషః |

వస్తుతాముపయాతోహం యామునేయం నమామి తం ||

ఎవరి దివ్యకృపతో నా కల్మషములన్నీ నాశనము చెందినవో మరియు ఒక వస్తువుగా గుర్తించబడ్డానో, పూర్వము అసత్ (అచేతనము)గా ఉండి యామునాచార్యుల పాదముల ధ్యానముతో ప్రస్తుతం సత్(ఆత్మ/ చేతనము) గా భావిస్తున్నానో ఆ శ్రీయామునాచార్యులకు  నమస్కరిస్తున్నాను.

నమో నమో యామునాయ యామునాయ నమో నమః |

నమో నమో యామునాయ యామునాయ నమో నమః | |

మరలా మరలా శ్రీయామునాచార్యులను ఆరాధిస్తాను. నిరంతరం వారికి నమస్కరించుటను నిరోధించుకోలేను.

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాసః

ఇటు తరువాత అవతారికను తెలుసుకుందాం.

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s