యతీంద్ర ప్రవణ ప్రభావము – భాగము 58

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి శ్రేణి

<< భాగము 57

జీయర్ వ్యాక్యానములు రచించుట

“భూత్వా భూయో వరవరమునిర్ భోగినాం సార్వభౌమ శ్రీమద్ రంగేవసతి విజయీ విశ్వసంరక్షణార్థం” (లోక సంక్షణ కొరకై ఆదిశేషుడు మణవాళ మామునిగా పునరవతారము చేసి శ్రీరంగంలో జీవిస్తున్నారు) అని చెప్పబడింది. లోక సంక్షణ కోసం భూలోకంలో అవతారం ఎత్తి నందున, సమస్త ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరించడం కోసం, దయతో పిళ్ళై లోకాచార్యులు రచించిన రహస్య గ్రంథాలకు వ్యాఖ్యానాములు వ్రాయాలని తమ దివ్య మనస్సులో సంకల్పించారు.

రహస్యగ్రంథ తత్వేషు రమయామాస తత్ ప్రియం
వాక్యసంగతి వాక్యార్థ తాత్పర్యాణి యతాశృతం
వ్యాకుర్వన్నేవ పూర్వేషాం వర్తమానః పతేపతే
స్వమనీషాగతం నైవ కల్పయన్ కించిదప్యయం
గుప్తామ సర్వైర్ గురుత్వేన కూటానర్థాందీతిశత్
శృతిః స్మృతీతిహాసైశ్చ శృత్యంతైః పాంచరాత్రతః
దేశికానాం నిపందౄణాం దర్శయన్నేక కంటతాం
వాక్యాలంకార వాక్యాకి వ్యాచక్షాణో విచక్షణః
సిదీయః స్వాదయామాస స్వస్వరూపం సుదుర్గృహం

(మణవాళ మాముణులు మన పూర్వాచార్యులు అనుసరించిన పద్ధతులలో చిత్తశుద్దులై ఉన్నారు; అర్థాలతో కూడిన వాక్యములు, అప్పటి శ్లోకముల/సూత్రములు ఇప్పటి వాటి  మధ్య సంబంధం, ప్రతి పద అర్థాలు, భావాలు మొదలైనవి ఏవీ కూడా తమ నచ్చినట్టు అణువు మాత్రం కూడా జోడించకుండా, కేవలం ఆచార్యుల నుండి అభ్యసించిన వాటిని మాత్రమే దయాపూర్వకంగా వ్యాక్యానము చేసేవారు.) మన పూర్వాచార్యులు రహస్యంగా దాచి ఉంచిన విశేష అర్థాలను, వాటి గొప్ప తనం కారణంగా, కృపతో వీరు వెల్లడించారు. ఆ విధంగా, రహస్య గ్రంథాలపై రుచి ఉన్నవారు వాటి యథార్థాలను అనుభవించేలా చేసారు. అంతే కాకుండా, వేద వేదాంతములు (ఉపనిషత్తులు), స్మృతులు, ఇతిహాసములు (శ్రీ రామాయణం), శ్రీ పాంచరాత్రం, ఈ ప్రామాణిక గ్రంథాల ఆధారంగా విభిన్న గ్రంథాలను రచించిన పూర్వాచార్యుల ఏకాభిప్రాయాన్ని చూపించారు. నైపుణ్యతతో శ్రీవచన భూషణం శ్లోకాలకు వ్యాక్యానము వ్రాసారు. తద్వారా, అతి కఠినమైన ఆత్మస్వరూప జ్ఞానాన్ని జ్ఞానులు తెలుసుకొని అనుభవించి ఆనందించేలా చేసారు. ఆపై, దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, తత్వ రహస్యముల వ్యాఖ్యానాలు రాయడం ప్రారంభించారు. వీరు రచించిన శ్రీ వచన భూషణ వ్యాఖ్యానము మహా ఉన్నతమైనది, అందరి మన్ననలు అందుకొని ప్రశంసించబడింది. వారు శ్రీవచన భూషణ మహిమను ధ్యానించి ఈ పశురాన్ని రచించారు.

సీర్వచనభూడణమాం దైవక్కుళిగై ప్పెఱ్ఱోం
పార్ తనై ప్పొన్నులగాప్పార్ క్క వల్లోం – తేరిల్ నమక్కు
ఒప్పార్ ఇని యార్ ఉలగాశిరియన్ అరుళ్
తప్పామల్ ఓదియపిన్ తాన్

(శ్రీవచన భూషణ దివ్య ప్రసాదాన్ని పొందిన కారణంగా ఈ సంసారాన్ని పరమపదంగా (శ్రీవైకుంఠం) చూడగలుగుతున్నాము. విశ్లేషిస్తే, పిళ్ళై లోకాచార్యుని దయను తెలుసుకున్న తరువాత, మనకు సమానులు ఎవరు అవుతారు?)

మామునిని వారు శిష్యులు స్తుతిస్తూ ఈ క్రింది శ్లోకాన్ని రచించారు:

వాగ్భూషణం వకుళభూషణ శాస్త్రసారం యో మాదృశాంచ సుకమం వ్యవృణోద్దయాళుః
రమ్యోపయంతృమునయే యమినాం వరాయ తస్మై నమశ్శమదమాది గుణర్ణవాయ

(శమం (మనస్సుపై నియంత్రణ), దమం (పంచేంద్రియాలపై నియంత్రణ) వంటి మంగళ గుణ సాగరుడైన మణవాళ మాముణులు, వకుళ మాలను ధరించే నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించిన తిరువాయ్మొళి సారమైన శ్రీవచన భూషణానికి వ్యాఖ్యానాన్ని మావంటి మందబుద్ధులకు కూడా అర్థమైయ్యేటట్టుగా కరుణాపూర్వకంగా అందించిన వారిని నమస్కరిస్తున్నాము.)

అనంతరం, మణవాళ మాముణులు శ్రీవచన భూషణానికి పునాది వంటిది, చరమ పర్వ నిష్ఠ (ఆచార్య నిష్ఠ అత్యున్నతమైన సాధనము) ని విపులంగా వివరించే ఇరామానుస నూఱ్ఱందాది వ్యాఖ్యానం వ్రాసారు. అలాగే జ్ఞాన సారం, ప్రమేయ సారం (రామానుజుల శిష్యుడు అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ గ్రంథాలకు) వ్యాక్యానము వ్రాసారు. తిరువాయ్మొళి మొదలైన దివ్య ప్రబంధాలకు మునుపు ఎన్నడూ లేని రీతిలో ప్రచారం చేసి కీర్తిని చేకూర్చారు. ఆ సమయంలో, మాముణుల శిష్యులు తిరువాయ్మొళి గురించిన ఒక ప్రబంధాన్ని రచించమని అభ్యర్థించగా, వారు తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱందాదిని అనుగ్రహించారు. తత్వత్రయం (పిళ్లై లోకాచార్యుల రహస్యం గ్రంథము), ఈడు ( తిరువాయ్మొళికి నంపిళ్లై వ్రాసిన వ్యాఖ్యానం) లకు ప్రమాణత్తిరట్టు (ప్రబంధముల సంగ్రహం) ని కూడా తయారు చేశారు. వారు దర్శనార్థాల ఉపదేశాలందించిన  ఆచార్యుల క్రమణికను విపులంగా వివరిస్తూ దయతో ‘ఉపదేశ రత్నమాల’ ని కూడా రచించారు. ‘ఉడయవర్ల నిత్యం’ (తిరువారాధన క్రమము) గురించి క్లుప్తంగా వివరణ వ్రాసారు.

మూలము: https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2021/09/13/yathindhra-pravana-prabhavam-58/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – https://guruparamparai.wordpress.com
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s