యతీంద్ర ప్రవణ ప్రభావము – భాగము 70

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి శ్రేణి

<< భాగము 69

తిరువాలి తిరునగరిలో తిరుమంగై ఆళ్వార్ను దర్శించుకున్న జీయర్

అనంతరం, ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లు

అహిరాజశైలమపితో నిరంతరం బృతనాశతేనసవిలోకయన్ తతః
అవరుహ్య దివ్యనగరం రమాస్పదం భుజగేశయం పునరుపేత్యపూరుషం

(ఆ మణవాళ మాముణులు తమ శిష్య బృందంతో తిరుమల నలువైపులా రెప్పార్చకుండా ఆర్తిగా చూస్తూ, కొండ దిగి తిరుపతి దివ్య పట్టణానికి చేరుకున్నారు. ఆదిశేషునిపై శయనించి ఉన్న గోవిందరాజుని మరలా దర్శించారు, శ్రీమహాలక్ష్మి నివాసస్థలాన్ని సేవించుకున్నారు), అక్కడి నుండి బయలుదేరి తిరువెవ్వుళూర్ (ప్రస్తుత తిరువళ్ళూర్) దివ్య దేశానికి చేరుకొని ఎమ్పెరుమానుని దివ్య పాదాలకు మంగళాసశాసనాలు చేసారు. తరువాత తిరువల్లిక్కేణి పెరుమాళ్ళ తిరువడిని సేవించిన పిదప పెరుమాళ్ కోయిల్ (కాంచిపురం) కి వెళ్లి పేరరుళాళర్ పెరుమాళ్ళను దర్శించుకున్నారు. వారి అనుమతితో, అక్కడి నుండి బయలుదేరి మధురాంతకం చేరుకున్నారు. మధురాంతకం పొలిమేరలకు చేరుకుని ఈ క్రింది తమిళ పాశురాన్ని వల్లించారు:

మరుమలర్ కమళుం శోలై మధురై మానగర్ వందు ఎయ్ది
అరుళ్ మొళి పెరియ నంబి అన్ఱు ఎదిరాశరర్ క్కు
అరుం పొరుళ్ వళంగుం ఎంగళ్ ఏరి కాత్తరుళ్వార్ కోయిల్
తిరుమగిళడియిఱ్శెల్వీర్ తీవినై తీరుమాఱే

(సువాసనతో కూడిన తోటలు విస్తరించి ఉన్న మధుర (మధురాంతకం) దివ్య దేశాన్ని చేరుకుని, ఏరికాత్త రామ కోయిల్ [ఆ ప్రదేశంలోని కొలనును సంరక్షించిన శ్రీ రాములవారి ఆలయం] లోపల పెరియ నంబి ఎతిరాజులకు (రామానుజులు) అరుదైన ఐశ్వర్యాన్ని (సమాశ్రయణం) ప్రసాదించిన చోటుకి వెళ్లాలి.

ఆ ఊరు సమీపంలోకి వెళ్ళగానే మరో పాశురాన్ని పఠించారు

ఇదువో కిళియాఱు? ఇవ్వూరో తిమధురై?
ఇదువో తిరుమగిళుం గోపురముం? – ఇదువో
పెరియ నంబి తాం ఉగందు పిన్నుం ఎతిరాశరుక్కుత్
తుయం అళిత్త తూయప్పది?

(ఇదేనా కిళి నది? ఇది మధురాంతకం దివ్య ప్రదేశమేనా? శ్రీమహాలక్ష్మికి అతి ప్రియమైన దివ్య గోపురం ఇదేనా? పెరియ నంబి పరమానందంతో ద్వయ మంత్రార్థాన్ని రామానుజులను అనుగ్రహించిన చోటు ఇదేనా?)

ఎంతో ఇష్టంగా ఆ ఊరుకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఆ రోజు అక్కడే ఉన్నారు. మర్నాడు, తిరుచిత్తిరకూటం దివ్య దేశానికి వెళ్ళి గోవిందరాజుల తిరువడిని దర్శించుకున్నారు. తరువాత వారు చోళ మండల (చోళ నాడు నలభై దివ్య దేశాలు) దివ్య దేశాల పెరుమాళ్ళను సేవించాలని ఆశించారు. వారు తిరుచిత్తిరకూటం నుండి బయలుదేరి, ఈ దివ్య దేశాల పెరుమాళ్ళకు మంగళాశాసనము చేశారు. తరువాత వారు తిరువాలి తిరునగరికి చేరుకుని తిరుమంగై ఆళ్వార్ దివ్య తిరువడిని సేవించుకున్నారు.

ఈ క్రింది పాశురాలను పఠించారు:

ఉఱై కళిత్త వేలై అత్త విళి మదందై మాధర్మేల్
ఉఱైయవైత్త మనమొళిత్తు అవ్వులగళంద నంబిమేల్
కుఱైయై వైత్తు మడల్ ఎడుత్త కుఱైయలాలి తిరుమణంగ్
గొల్లై తన్నిల్ వళిపఱిత్త కుఱ్ఱమఱ్ఱ శెంగైయాన్
మఱైయుళ్ వైత్త మందిరత్తై మాల్ ఉరైక్క అవన్ మున్నే
మడి ఒదుక్కి మనం ఒదుక్కి వాయ్ పుదైత్తు అవ్వొన్నలార్
కుఱై కుళిత్త వేలణైత్తు నిన్ఱ ఇంద నిలైమై ఎన్
కణ్ణై విట్టు అగన్ఱిడాదు కలియన్ ఆణై ఆణై ఆణైయే

(తిరుమంగై ఆళ్వార్ స్త్రీల చక్రాల వంటి నేత్రాల నుండి తమ మనస్సును మల్లించి ఆ పరమాత్మపై దృష్టి సాయించి, తమ బాధను కూడా వారిపైనే ఉంచారు. వారు ఎర్రని లేత అరిచేతులు కలిగి తిరుమణంగొల్లై అను దివ్య దేశములో శయనించి ఉన్న ఆ ఎమ్పెరుమానుని పైన మడల్ (తమిళ సాహిత్యంలో కవిత రూపం) కూడా రచించారు; ఎమ్పెరుమాన్ వేదాలలో దాగి ఉన్న తిరుమంత్రం (అష్టాక్షరం) పఠించగా, తిరుమంగై ఆళ్వారు విధేయులై నిలబడి తనలోకి తీసుకున్నారు. ఎమ్పెరుమాన్ చెబుతుండగా వింటూ తిరుమంగై ఆళ్వార్ తమ బల్లెమును ఆలింగనం చేసుకునే ఆ దృశ్యం నా మనస్సులో మెదులుతూనే ఉంది; ఆ కలియన్ [తిరుమంగై ఆళ్వార్] మీద ఆన)

అణైత్త వేలుం తొళుకైయుం అళుందియ తిరునామముం
ఓమెన్ఱ వాయుం ఉయర్ న్ద మూక్కుం కుళిర్ న్ద ముగముం
పరంద విళియుం ఇరుండ కుళలుం సురుండ వళైయముం
వడిత్త కాదుం మలర్ న్ద కాదుకాప్పుం తాళ్ న్ద శెవియుం
శెఱింద కళుత్తుం అగన్ఱ మార్బుం తిరండ తోళుం
నెళిత్త ముదుగుం కువింద ఇడైయుం అల్లిక్కయిఱుం
అళుందియ శీరావుం తూక్కియ కరుం కోవైయుం
తొంగలుం తనిమాలైయుం శాత్తియ తిరుత్తండైయుం
శదిరాన వీరక్కళలుం కుందియిట్ట కణైక్కాలుం
కుళిర వైత్త తిరువడి మలరుం మరువలర్ తం ఉడల్ తుణియ
వాళ్ వీశుం పరకాలన్ మంగై మన్నరాన వడివే

(వారు ఆలింగనం చేసుకున్న బల్లెము, అంజలి హస్థాలు, దివ్య ముద్రలు, ప్రణవాన్ని (ఓం) పలికే వారి దివ్య నోరు, సూటి ముక్కు, చల్లని ముఖం, విశాలమైన నేత్రాలు, నల్లటి శిరోజాలు, కరణ పత్రాలు, దిగిన చెవులు, మెడ, విశాలమైన ఛాతీ, గుండ్రని భుజాలు, వంగిన వీపు, సన్నని నడుము, కవచం, పెదాలు, చెవి కుండలాలు, పూల దండ, దివ్య కడియం, దివ్య అందెలు, చక్కటి గడ్డం, పుష్పాలవంటి చల్లని దివ్య పాదాలు, శత్రువుల శరీరాలను ఛేదించగల సామర్థ్యం ఉన్న ఖడ్గం – ఇవన్నీ మంగై దేశ రాజైన పరకాలన్ యొక్క దివ్య స్వరూప రేఖలు.)

ఐయన్ అరుళ్ మారి శెయ్య అడియిణైగళ్ వాళియే
    అందుగిలుం శీరావుం అణైయుం అరై వాళియే
మైయిలగు వేలణైత్త వణ్మై మిగ వాళియే
   మాఱామల్ అంజలిశెయ్ మలర్ క్కరంగళ్ వాళియే
శెయ్యకలన్ ఉడనలంగల్ శేర్మార్బుం వాళియే
    తిణ్బుయముం పణింద తిరుక్కళుత్తుం వాళియే
మైయల్ శెయ్యుముగముఱువల్ మలర్ క్కంగళ్ వాళియే
    మన్నుమిదిత్తొప్పారం వలయముడన్ వాళియే

(తిరుమంగై ఆళ్వార్ యొక్క ఎర్రని దివ్య పాదాలు చిరకాలం వర్ధిల్లాలి! అందమైన దివ్య వస్త్రం, కవచంతో ఉన్న వారి దివ్య నడుము చిరకాలం వర్ధిల్లాలి! దివ్య బల్లెమును ఆలింగనం చిరకాలం వర్ధిల్లాలి! అంజలి ముద్రతో ఉన్న వారి దివ్య హస్థాలు చిరకాలం వర్ధిల్లాలి! ఎర్రని ఆభరణలతో, తిరు మాలలతో అలంకరించి ఉన్న వారి దివ్య వక్ష స్థలం చిరకాలం వర్ధిల్లాలి! గుండ్రని వారి భూజాలు, వినయంతో వంగి ఉన్న వారి మెడ చిరకాలం వర్ధిల్లాలి! వారి దివ్య పెదాలపై మైమరపించే చిరుమందహాసము, నిండు నేత్రాలు చిరకాలం వర్ధిల్లాలి!)

వేలణైంద మార్వుం విళంగు తిరువెట్టెళుత్తై
మాలురైక్క త్తాళ్ త్త వలచ్చెవియుం – కాలణైంద
తండైయుం వీరక్కళలుం తార్ క్కలియన్ వాణ్ముగముం
కండు కళిక్కుం ఎన్ కణ్

(దివ్య బల్లెమును ఆలింగనం చేసుకొని ఉన్న వారి దివ్య ఛాతిని, తిరుమాళ్ ఉపదేశిస్తున్న దివ్య అష్టాక్షరాన్ని వినడానికి వంగి ఉన్న వారి దివ్య కుడి చెవిని, దివ్య పాదాలను అంటి పట్టుకొని ఉన్న దివ్య అందెలు, కడియాలు, దివ్య మాలను ధరించిన తిరుమంగై ఆళ్వారి దివ్య ముఖారవిందాన్ని నా కాళ్ళు ఆస్వాదించుచున్నాయి.)

మూలము: https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2021/09/27/yathindhra-pravana-prabhavam-70/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – https://guruparamparai.wordpress.com
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s