Category Archives: thiruvArAdhanam

శ్రీవైష్ణవ తిరువారాధనం – ప్రమాణం

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

క్రితం సంచికలో మనం శ్రీ వైష్ణవ తిరువారాధనం యొక్క కీర్తి,ప్రఖ్యాతీ మరియు చేయు విధానమును చూ శాము.

ఆ సంచికలో చాలా శ్లోకములు మరియు పాశురములు  ఉదాహరించినను పూర్తి పట్టిక/అనుక్రమణిక లేకుండెను.ఇక్కడ తిరువారాధనము నందు పఠించే అన్ని శ్లోకములను/ పాశురములను  సంగ్రహించే ప్రయత్నం చేశాము.

శ్రీమన్ నారాయణ – పరమపదం

 

తిరువారాధనం (కోయిల్ ఆళ్వార్ – సన్నిధి)

 

నమ్మాళ్వార్, ఎమ్పెరుమానార్, మామునిగళ్

 

గమనిక:

రహస్య త్రయం మొదలుగు వాటిని పంచ సంస్కారం చేసుకున్నవారు మాత్రమే పఠించ వలెను.

వేద మంత్రములు బ్రహ్మొపదేశము (ఉపనయనము లోని ఒక సంస్కారము) చేసుకున్నవారు మాత్రమే పఠించ వలెను.

ఊర్ద్వ పుణ్డ్ర ధారణం

స్నానం చేసిన తరువాత శుభ్రమైన స్థలమున కూర్చొోని ఊర్ద్వ పుణ్డ్రమును ధరించ వలెను. మొదట 12 ముఖ్యమైన స్థానములలో పుణ్డ్రమును ధరించి తరువాత శ్రీచూర్ణమును ధరించ వలెను. ధరించు సమయమున క్రింది మంత్రములను పఠించ వలెను.

సంఖ్యా- స్థానము-  శ్రీ విష్ణు మంత్రము (తిరుమణ్ ధరించుటకు)  – శ్రీ మహలక్ష్మి మంత్రము (శ్రీచూర్ణము ధరించుటకు)

 1. నుదుట – ఓం కేశవాయ నమః – ఓం శ్రియై నమ:
 2. ఉదరం (మధ్య) – ఓం నారాయణాయ నమః  –  ఓం అమృతోద్భవాయై నమః
 3. వక్షము(మధ్య)  – ఓం మాధవాయ నమః  –  ఓం కమలాయై నమః
 4. మెడ (మధ్య)  – ఓం గోవిందాయ నమః – ఓం చంద్రశోభిన్యై నమః
 5. ఉదరం (కుడి) – ఓం విష్ణవే నమః  –  ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః
 6. భుజం (కుడి) – ఓం మధుసూదనాయ నమః  –  ఓం వైష్ణవ్యై నమః
 7. మెడ (కుడి) – ఓం త్రివిక్రమాయ నమః  –  ఓం వరారోహాయై నమః
 8. ఉదరం (ఎడమ) – ఓం వామనాయ నమః  –  ఓం హరివల్లభాయై నమః
 9. భుజం (ఎడమ) – ఓం శ్రీధరాయ నమః  –   ఓం శార్న్గిణ్యై నమః
 10. మెడ (ఎడమ) – ఓం హృషీకేశాయ నమః   –   ఓం దేవ దేవ్యై నమః
 11. వెనుక పై భాగం – ఓం పద్మనాభాయ నమః  –  ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః
 12. వెనుక కింది భాగం – ఓం దామోదరాయ నమః  – ఓం లోకసుందర్యై నమః

గమనిక :

 • ఊర్ద్వ పుణ్డ్రమును నేలపై సుఖముగ కూర్చోని ధరించ వలెను.
 • మిగిలిన తిరుమణ్ మరియు శ్రీచూర్ణమును కడగ రాదు, వాటిని తల మీద తుడువ వలెను.
 • తిరుమణ్ ను చూపుడు వేలు తోనే ధరించ వలెను (ఏ సాధనమును ఉపయొగించ రాదు).
 • అశౌచ కాలమునందు తిరుమణ్ ధరించ వచ్చు, కాని శ్రీచూర్ణమును ధరించ రాదు. వారివారి ఆచారమును గూర్చి పెద్దల వద్ద విచారించి పాటించండి.

గురు పరంపరా ధ్యానం

ఊర్ద్వ పుణ్డ్రమును ధరించిన తరువాత గురు పరంపరను మంత్ర రూపమున (సులభముగా గుర్తించుట కొరకు) మరియు శ్లోక రూపమున ధ్యానించ వలెను. ఆ   రెండు రూపములు కింద ఇవ్వబడినవి.

వాఖ్య గురు పరంపరా (గురు పరంపర మంత్రం)

అస్మద్ గురుభ్యో నమః
అస్మద్ పరమ గురుభ్యో నమః
అస్మద్ సర్వ గురుభ్యో నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీ పరాంకుశ దాసాయ నమః
శ్రీమద్ యామునమునయే నమః
శ్రీ రామమిశ్రాయ నమః
శ్రీ పుండరీకాక్షాయ నమః
శ్రీమన్ నాథమునయే నమః
శ్రీమతే శఠగోపాయ నమః
శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః
శ్రియై నమః
శ్రీధరాయ నమః

శ్లోక గురుపరంపర (శ్లోకం)

అస్మద్ దేశికం  అస్మదీయ పరమాచార్యాన్ శేషాన్ గురూన్
శ్రీమలక్ష్మణ యోగి పుంగవ మహపూర్ణౌ మునిమ్యామునం
రామం పద్మవిలోచనం మునివరం నాథం సతద్వేషిణం
సేనేశం శ్రియం ఇందిరా సహచరం నారాయణం సమాశ్రయే

రహస్య త్రయ అనుసందానం ( మూడు రహస్య మైన మంత్రములను ధ్యానించడం )

గురు పరంపరను ధ్యానించిన తరువాత రహస్య త్రయమును ధ్యానించ వలెను – మూడు రహస్య మంత్రములు

తిరుమంత్రం  – ఓం నమో నారాయణాయ

ద్వయం
శ్రీమన్ నారాయణాయ చరణౌ శరణం ప్రపధ్యై|
శ్రీమతే నారాయణాయ నమః ||

చరమ శ్లోకం (కృష్ణ చరమ శ్లోకం)

సర్వ ధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ|
అహం   త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష యిష్యామి మాశుచః||

వరాహ చరమ శ్లోకం

స్తితే మనసి సుస్వస్తే శరీరే సతియో నరః
దాతాసమ్యే స్తితే స్మర్త్తా విశ్వరూపంచ మామజం
తతస్తం మ్రియమాణంతు కాష్టపాషాణ సన్నిబం
అహం స్మరామి మద్ భక్తం నయామి పరమాం గతిం

శ్రీ రామ చరమ శ్లోకం

సకృదేవ ప్రపన్నాయ త్వాస్మితి చ యాచతే|
అభయం సర్వ భూతేబ్యో దదామి యేతత్ వ్రతం మమ||

ఓరాణ్ వழி   ఆచార్య తనియన్

రహస్య త్రయం తరువాత, పూర్వాచర్యుల తనియన్ లు , పెరియ పెరుమాళ్ నుండి మణవాళ మామును ల వరకు ధ్యానించ వలెను.

శ్రీ స్తనాభరణమ్ తేజః శ్రీరంగేశయమాశ్రయే
చింతామణి మివోద్వాన్తం ఉత్సంగే అనంతభోగినః

నమః శ్రీరంగ నాయక్యై యద్బ్రో విభ్రమ భేదతః
ఈశేషితవ్య వైషమ్య నిమ్నోన్నత మిదమ్ జగత్

రంగచంద్రమసం ఇందిరయా విహర్త్తుం
విన్యస్య విశ్వచిద చిన్నయనాధికారం |
యో నిర్వహత్య నిశమఙ్కుళి ముద్రయైవ 
సేనాన్యం అన్య విముఖా  స్తమిహాశ్రయామ: ||

మాతా పితా యువతయ: తనయా విభూతి:
సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానాం |
ఆద్యస్య : కులపతే: వకుళాభిరామం
శ్రీమత్ తదంఘ్రి యుగళం ప్రణమామి మూర్ధ్నా ||

నమో అచింత్యాద్బుత అక్లిష్ట ఙ్ఞానవైరాగ్య రాశయే !
నాథాయ మునయే అగాధ భగవద్భక్తి సింధవే !!

నమ: పంకజ నేత్రాయ నాథ: శ్రీ పాద పంకజే !
న్యస్త సర్వ భరాయ అస్మత్ కుల నాథయ ధీమతే !!

అయత్నతో యామున మాత్మదాసం అలర్క పత్రార్పణ నిష్క్రయేణ
యఃక్రీతవా నాస్ధితయౌవరాజ్యం నమామి తమ్ రామమేయసత్త్వమ్

యత్ పదామ్భోరుహ ద్యాన విద్వస్తా శేశ కల్మశ:|
వస్తుతాముపయా దోహమ్ యామునేయమ్ నమామితమ్||

కమలాపతి కల్యాణ గుణామ్రుత నిషేవయా 

పూర్ణ కామాయ సతతం పూర్ణయ మహతే నమః

యోనిత్యమచ్యుత పదామ్బుజ యుగ్మ రుక్మ
వ్యామోహతస్ తదితరాణి తృణాయ మేనే
అస్మద్గురోర్ భగవతోస్య దయైకసింధోః
రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

రామానుజ పద చాయా గోవిందాహ్వ అనపాయినీ !
తదా యత్త స్వరూపా సా జీయాన్ మద్ విస్రమస్తలీ !!

శ్రీ పరాశర భట్టార్య శ్రీరంగేశ పురోహిత:
శ్రీవత్సాంక సుత: శ్రీమాన్ శ్రేయసే మేస్తు భూయసే

 • నంజీయర్ (ఫాల్గుణ మాసము, ఉత్తరా నక్షత్రము )

నమో వేదాన్త వేద్యాయ జగన్ మన్గళ హేతవే

యస్య వాగామృతాసార భూరితం భువన త్రయం

వేదాన్త వేద్య అమ్రుత వారివారిరాశే
వేదార్త సార అమ్రుత పూరమగ్ర్యమ్
ఆదాయ వర్శన్తమ్ అహమ్ ప్రపద్యే
కారుణ్య పూర్ణమ్ కలివైరిదాసమ్

శ్రీ కృష్ణ పాద పాదాబ్జే నమామి శిరసా సదా !
యత్ ప్రసాద ప్రభావేన సర్వ సిద్దిరభూన్మమ !!

లోకాచార్య గురవే క్రిష్ణ పాదస్య సూనవే!
సంసార భోగి సంతష్ట జీవ జీవాతవే నమ: !!

నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే !
ప్రసాదలబ్ద పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే !!

శ్రీశైలేశ దయా పాత్రమ్ ధీభక్త్యాది గుణార్ణవమ్
యతీన్ద్ర ప్రవణమ్ వన్దే రమ్య జామాతరమ్ మునిమ్

రమ్య జామాత్రు యోగీంద్ర పాదరేఖా మయమ్ సదా
తతా యత్తాత్మ సత్తాదిమ్ రామానుజ మునిమ్ భజే

వీటి తరువాత , వారి వారి ఆచార్యుల మఠం / తిరుమాలిగై  పరంపర తనియన్ లను అనుసందింప వలెను.

తరువాత సంధ్యా వందనం మరియు మధ్యాహ్నికం (మధ్యాహ్నం చేయవలసిన తిరువారాధనం) చేయ వలెను.

మంత్ర శ్లోకం (శుద్ధి)

గమనిక : ఉదయ అనుష్ఠాంనమునకు, తిరువారాధనమునకు మధ్య సమయమున మనకు అంటుపట్టుండొచ్చు, కావున శుద్ధి చేయడనికి ఈ మంత్రం

భువి మూర్ధని తదాకాశే తదా భువి|
ఆకాశే భువి మూర్ధ్నిస్యాత్ ఆపోహిష్టేతి మంత్రత: ||

ఆపో హిష్టా మయోభువ: |
తా న ఊర్జే దదాతన: |
మహే రణాయ చక్షశే|
యోవచ్ చివతమో రశ: |
తస్య భాజయతే న: |
ఉసతీరివ మాతర: |
తస్మా అరంగమామ వ: |
యస్య క్ష్యయాయ జిన్వత |
ఆపో జనయతా చ |

తుళసి దళములను సేకరించునప్పుడు నమస్కరిస్తూ కింది శ్లోకమును పఠించ వలెను

తుళస్యమృత జణ్మాసి సదా త్వం కేశవప్రియే|
కేశవార్త్తం లుణామి త్వం వరదా భవ శోభనే||

( గమనిక : తుళసి దళములను అన్ని దినములలోను కోయరాదు)

పొదు తనియన్ లు

(కోయిల్ ఆళ్వార్ సన్నిది ముందు పంచ పాత్రములు మొదలుగునవి అమర్చు సమయమున పఠించ వచ్చు )

మణవాళ మామునుల తనియన్ – నమ్పెరుమాళ్ రచించినది

శ్రీశైలేశ దయా పాత్రమ్ ధీభక్త్యాది గుణార్ణవమ్
యతీన్ద్ర ప్రవణమ్ వన్దే రమ్య జామాతరమ్ మునిమ్

పొన్నడిక్కల్ జీయర్ ల తనియన్ – దొడ్డైయంగార్ (పొన్నడికల్ జీయర్ ల అష్ఠ దిగ్గజులలో  ఒకరు ) రచించినది

రమ్య జామాత్ర యోగీంద్ర పాదరేఖా మయమ్ సదా
తతా యత్తాత్మ సత్తాదిమ్ రామానుజ మునిమ్ భజే

గురుపరంపర తనియన్ – కూరత్తాళ్వాన్ రచించినది

లక్ష్మీనాథ సమారంభం నాథయామున మధ్యమాం|
అస్మద్ ఆచార్య పర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం ||

ఎమ్పెరుమానార్ తనియన్ – కూరత్తాళ్వాన్ రచించినది

యోనిత్యమచ్యుత పదామ్బుజ యుగ్మ రుక్మ
వ్యామోహతస్ తదితరాణి తృణాయ మేనే
అస్మద్గురోర్ భగవతోస్య దయైకసింధోః
రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

నమ్మాళ్వార్ తనియన్ – ఆళవందార్ రచించినది

మాతా పితా యువతయ: తనయా విభూతి:
సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానాం |
ఆద్యస్య న: కులపతే: వకుళాభిరామం
శ్రీమత్ తదంఘ్రి యుగళం ప్రణమామి మూర్ధ్నా ||

అళ్వార్ లు మరియు ఎమ్పెరుమానార్ తనియన్  – పరాశర భట్టర్ రచించినది

భూతం సరశ్చ మహధావయ భట్టనాథా
శ్రీ భక్తిసార కులశేఖర యోగివాహాన్
భక్తాంగ్రిరేణు పరకాల యతీంద్ర మిశ్రాన్
శ్రీమత్ పరాంకుశ మునిం ప్రణతోస్మి నిత్యం

గమనిక :ఇక్కడ నుండి దివ్య ప్రబంధ పాశురాలను అనుసంధించ వచ్చును. అనధ్యాయన కాలమునందు దివ్య ప్రబంధ పాశురలకు బదులుగా ఉపదేశ రత్నమాల మరియు తిరువాయ్ మోళి నూఱ్ఱందాది పాశురాలను ధ్యానించ వలెను.

దీపం వెలిగించునప్పుడు చదవ వలసిన శ్లోకం / పాశురం

వైయం తగళియా వార్కడలే నెయ్యాగ
వెయ్య కదిరోన్ విళక్కాగ
శెయ్య సుడర్ ఆళియాన్ అడిక్కే శూట్టినేన్ సొల్ మాలై
ఇడరాళి నిన్ గుగవే ఎన్ఱు  (ముదల్ తిరువందాది ౧)

అన్బే తగళియా ఆర్వమే నెయ్యాగ
ఇంబురుగు చింతై ఇదు తిరియా
నన్బురుగి జ్ఞానచ్ చుడర్ విళక్కు ఏఱ్ఱినేన్ నారణర్కు
జ్ఞానత్ తమిళ్ పురింద నాన్ (ఇరండాం తిరువందాది ౧)

తిరుక్కన్డేన్ పొన్ మేని కండేన్
తిగళుం అరుక్కన్ అణి నిఱముం కండేన్
శెరుక్ కిళరుం పొన్ ఆళి కండేన్ పురి శంగం కైక్కండేన్
ఎన్ ఆళి వణ్ణన్ పాల్ ఇన్ఱు (మూన్ఱాం తిరువందాది 1)

నన్నిధి తలుపులు తెరుచు సమయమున పఠించ వలసిన శ్లోకం

సాష్టాంగ దండం సమర్పించి క్రింది శ్లోకంను  పఠించుము
అపరాధ సహస్ర భాజనం పతితం భీమ భవర్ణవో ధరే|
అగతిం శరణాగతం హరే కృపయా కేవలమాత్మసాత్ కురు||(స్తోత్ర రత్నం 48)

న ధర్మ నిష్ఠోస్మి మి న చాత్మావేది న భక్తిమాన్ త్వచ్చరణారవిందే|
అకించనోనన్యగతిచ్ చరణ్య త్వత్పాదమూలం శరణం ప్రపద్యే|| (స్తోత్ర రత్నం 22)

జితంతే పుండరీకక్ష నమస్తే విశ్వభావన |
నమస్తేస్తు హృషీకేశ మహాపురుష పూర్వజ|| (జితంతే స్తోత్రం 1)

దేవానాం దానవానాం చ సామాన్యం అదిదైవతం|
సర్వదా చరణద్వంద్వం వ్రజామి శరణం తవ || (జితంతే స్తోత్రం 2)

కౌసల్యా సుప్రజా రామ! పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే |
ఉత్తిష్ట కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం || ( శ్రీ రామాయణం, శ్రీ వేంకటేశ సుప్రభాతం)

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద! ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ !
ఉత్తిష్ఠ కమలాకంత! త్రైలోక్యం మంగళం కురు || ( శ్రీ రామాయణం, శ్రీ వేంకటేశ సుప్రభాతం)

నాయకనాయ్ నిన్ఱ  నందగోపనుడైయ
కోయిల్ కాప్పానే! కొడిత్ తోన్ఱుం తోరణ
వాయిల్ కాప్పానెేేే! మణిక్కదవం తాళ్ తిఱవాయ్
ఆయర్ శిఱుమియరోముక్కు
అఱైపఱై మాయన్ మణివణ్ణన్ నెన్నలె వాయ్ నేర్న్ దాన్
తూయోమాయ్ వందోం తుయిలెళ్ప్ పాడువాన్
వాయల్ మున్నం మున్నం మాఱ్ఱాదే అమ్మా
నీ నేయ నిలైక్ కదవన్ నీక్కెలొర్ ఎంపావాయ్  (తిరుప్పావై 16 )

మారి మలై ముళంజిల్ మన్నిక్ కిడంతుఱంగుం
శీరియ శింగం అరివుఱ్ఱు తీ విళిత్తు
వేరి మయిర్ పొంగ ఎప్పాడుం పేర్న్దుదఱి
మూరి నిమిర్న్దు ముళంగిప్ పురప్పట్టు
పోదరుమా పొలే నీ పూవైప్ పూవణ్ణా!
ఉన్ కోయిల్ నిన్ఱు ఇంగనే పోందరుళి
కోప్పుడైయ శీరియ సింగాసనత్తిరుందు
యాం వంద కారియం ఆరయ్న్దరుళేలోర్ ఎమ్పావాయ్ (తిరుప్పావై 23)

అన్ఱు ఇవ్వులగం అళందాయ్! అడి పోఱ్ఱి
శెన్ఱు  తెన్నిలంగై శెత్తాయ్! తిఱల్ పోఱ్ఱి
పొన్ఱచ్ చగడముదైత్తాయ్! పుగళ్ పోఱ్ఱి
కన్ఱు కుణిలా ఎఱిందాయ్! కళల్ పోఱ్ఱి
కున్ఱు కుడైయా ఎడుత్తాయ్! గుణం పోఱ్ఱి
వెన్ఱు పగై కెడుక్కుం నిన్ కైయిల్ వేల్ పోఱ్ఱి
ఎన్ఱెన్ఱె ఉన్ శేవకమే ఏత్తి పఱై కొళ్వాన్
ఇన్ఱు యాం వందోం ఇరంగేలోర్ ఎమ్పావాయ్ (తిరుప్పావై 24 )

కూర్మాదీన్ దివ్యలోకాణ్ తదను మణిమయం మండపం తత్ర శేషం
తస్మిం ధర్మాధిపీఠం తదుపరి కమలం చామరగ్రాహిణీశ చ|
విష్ణుం దేవీర్ విభూషాయుదగణం ఉరకం పాదుకే వైనతేయం
సేనేసం ద్వారపాలాన్ కుముదముకగణాన్ విష్ణుభక్తాన్ ప్రపద్యే|| (పురాణ శ్లోకం)

తలుపులు తెరిచిన తరువాత మూడు సార్లు చేతులు తట్ట వలెను

అంగణ్మ జ్ఞాలత్ అరశర్
అభిమాన భంగమాయ్ వందు నిన్ పళ్ళిక్కట్టీల్ కీళే
శంగమిరుప్పార్ పోల్ వందు తలైప్పెయ్దోం
కింగిణీ వాయ్ చెయ్ద తామరై పూప్ పోలే
చెంగణ్ చిఱుచ్ చిఱిదే ఎమ్మేల్ విళియావో
తింగళుం ఆదిత్తియనుం ఎళుందాల్ పోల్
అంగన్ ఇరండుం కొండు ఎంగళ్ మేల్ నోక్కుదియేల్
ఎంగళ్ మేల్ శాబం ఇళిందేలోర్ ఎమ్పావాయ్ (తిరుప్పావై 22 )

సవ్యం పాదం ప్రసార్య శ్రితదురితహరం దక్షిణం కుంజయిత్వా
జానున్యాధాయ సవ్యేతరం ఇతరభుజం నాగభోగే నిధాయ|
పశ్చాత్ భాహుద్వయేన ప్రతిపటచమనే ధారయన్ శంఖచక్రే
దేవిభూషాది జుష్ఠో వితరతు భగవాన్ శర్మ వైకుంఠనాథ: || (పురాణ శ్లోకం)

ముందు రోజు పూలను తీయునప్పుడు క్రింది పాశురమును పఠించ వచ్చును

ఉడుత్తుక్ కళైంద నిన్ పీదక వాడై ఉడుత్తుక్ కలత్తతుండు
తొడుత్త తుళాయ్ మలర్ శూడిక్కళైంతన శూడుం ఇత్తొండర్గళోం
విడుత్త తిశై కరుమం తిరుత్తిత్ తిరువోణత్ తిరువిళవిల్
పడుత్త పైన్నాగణైప్ పళ్ళి కొండానుక్కుప్ పల్లాణ్డు కూఱుతుమే (తిరుప్పల్లణ్డు 9)

మంత్రస్నానం చేయుట

స్నానాసనం చేయునప్పుడు పురుష సూక్తం, నారాయణ సూక్తం, విష్ణు సూక్తం, శ్రీ సూక్తం,
భూ సూక్తం, నీళా సూక్తం, పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి వెణ్ణెయళైంద కుణుంగు పదిగమును
సమయానుసారం పఠించ వచ్చును.

అలంకారం

మొదట క్రింది శ్లోకం / పాశురమును పఠించ వలెను
గంధద్వారాం దురాదర్శాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీం|
ఈశరీగుం సర్వభూతానాం త్వామిహోపహ్వయే శ్రియం || (శ్రీ సూక్తం )

పూేశుం శాణ్దు ఎన్నెంజమే పునైయుం కణ్ణి ఎనతుడైయ
వాశగం చెయ్మాలైయే వాన్పట్టాడైయుం అ:తే
తేశమాన అణికలనుం ఎన్కైకూప్పిచ్ చెయ్గైయే
ఈశన్ ఞాలముండుమిళ్న్త ఎణ్తై ఏకమూర్త్తిక్కే (తిరువాయ్ మొళి 4.3.2)

ధూపం సమర్పించునప్పుడు చెప్పవలసిన శ్లోకం / పాశురం

ఓం దూరసి దూర్వ దూర్వంతం దూర్వతం యోస్మాన్
దూర్వతి తం దూర్వయం వయం దూర్వామస్ త్వం దేవాణాం అసి
ధుపం ఆక్రాపయామి (ఋగ్ వేదం)
పరివతిల్ ఈశనైప్పాడి విరివతు మేవలుఱువీర్
పిరివగై ఇన్ఱి నన్నీర్ తూయ్ పురివదువుం పుగై పూవే (తిరువాయ్ మొళి 1.6.1)

అనధ్యాయన కాలములో క్రింది పాశురమును అనుసందింపుము

పరివతిల్ ఈశన్పడియై పణ్బుడనే పేశి
అరియనలన్ ఆరాధనైక్కెన్ఱు
ఉరిమైయుడన్ ఓతియరుళ్ మాఱన్ ఒళివిత్తాన్ ఇవ్వులగిల్
పేతైయర్గళ్ తంగళ్ పిఱప్పు (తిరువాయ్ మొళి నూఱ్ఱందాది 6)

దీపం సమర్పించునప్పుడు అనుసందిచవలసిన శ్లోకం / పాశురం

ఉద్దీప్యస్వ జాతవేదోపగ్నన్ నిర్రుతిం మమ|
పసూగుంశ్చ మహ్యమావహ జీవనంచ దిచో దిచ (మహా నారాయణ ఉపనిషద్)

వైయం తగళియ, అన్భే తగళియా, తిరుక్కణ్డేన్ పాశురాలు (ముందే చెప్పినవి )

మంగుల్ తోయ్ సెన్ని వడవేంగడత్తానై
కంగుల్ పుగుందార్గళ్ కాప్పనివాన్
తింగళ్ సదైయేఱ వైత్తనుం తామరై మేలానుం
కుడైయేఱత్ తాం కువిత్తుక్ కొండు (నాన్ ముగన్ తిరువందాది 43)

మంత్ర పుష్పం / వేదారంభం మొదలుగునవి

హరి: ఓం అగ్నిమీళే పురోహితం యగ్యస్య దేవం రుత్విజం| హోతారం రత్ణదాతమం|| హరి: ఓం (రృగ్ వేదం )

హరి: ఓం ఇషే త్వోర్జే త్వా వాయవస్ స్తోపాయవస్ స్త దేవో వస్సవితా ప్రార్ప్పయతు శ్రేష్టతమాయ కర్మణో|| హరి: ఓం (యజుర్ వేదం)

హరి: ఓం  అగ్న ఆయాహి వీతయే గృణానో హవ్యదాతయే| ని హోతా సత్సి బర్హిషి || హరి: ఓం (సామ వేదం)

హరి: ఓం  సం నో తేవీరబిష్టయ ఆపో భవంతు పితయే| సం యో రబిశ్రవంతు న: || హరి: ఓం (అధర్వన వేదం)

ఓమిత్యగ్రే వ్యాహరేత్|
నమ ఇతి పశ్చాత్|
నారాయణాయేతి ఉపరిష్టాత్|
ఓమిత్యేకాక్షరం|
నమ ఇతి ద్వే అక్షరే|
నారాయణాయేతి పంచాక్షరాణి|
ఏతద్ వై నారాయణస్యాస్టాక్షరం పదం|
యో హ వై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పదమిత్యేతి|
అనపబ్రువ సర్వమాయురేతి|
విన్దతే ప్రాజాపత్యం రాయస్పోషం గౌపత్యం|
తతో అమృతత్వ  అస్నుతే తతో అమృతత్వ అస్నుతే ఇతి|
య యేవం వేద|
ఇత్యుపనిషత్|   (ఉపనిషత్)

అత కర్మాణ్యాచారాద్యాని గృఉహ్యన్తే ఉదగయన పూర్వపక్షరహ~: పుణ్యాహేషు కార్యాణి యగ్యోపవీతినా ప్రదక్షిణం |

ఇచ్చామో హి మహాభుం రఘువీరమ్ మహాబలం |
గజేన మహతా యాంతం రామం చట్రావృతాననం || (శ్రీ రామాయణం)

తం దృశ్ట్వా సత్రుహంతారం మహర్షిణాం శ్ఖావహమ్|
బభూవ హృష్టా వైదేహీ భర్తారం పరిషస్వజే||  (శ్రీ రామాయణం)

తాసామావిరభూచ్చౌరి~: స్మయమాన ముఖామ్బుజః|
పీతామ్బరధర~: స్రగ్వీ సాక్షాన్ మన్మత మన్మతః || (శ్రీ భగవతం)

ఏష నారాయణ శ్రీమాన్ క్ష్రీరార్ణవ నికేతనః |
నాగ పర్యంకం ఉత్స్రుజ్య హ్యాగతో మతురం పురీం ||  (శ్రీ విష్ణు పురాణం)

వైకుణ్టేతు పరే లోకే స్రియా సార్ధ్దం జగత్పతిః |
ఆస్తే విష్ణుర్ అచిన్త్యాత్మా భక్తైర్ భాగవ్తైస్ సహ || (లింగ పురాణం)

చెన్ఱాల్ కుడైయాం ఇరుందాల్ సింగాసనమాం
నిన్ఱాల్ మరవడియాం నీళ్ కడలుళ్ ఎన్ఱుం పుణైయం
అణివిళక్కాం పుంపట్టామ్ పుల్కుం అణైయాం
తిరుమాఱ్కు అఱావు  (ముదల్ తిరువందాది  53)

అనద్యయన కాలమున, పై పాశురమునకు బదులుగా క్రింది పాశురాని చదవ వచ్చును
ఎమ్పెరుమానార్ దరిశనం ఎన్ఱే ఇతఱ్కు
నమ్పెరుమాళ్ పెయరిట్టు నాట్టి వైత్తార్
అంబువియోర్ ఇన్దత్ తరిశనత్తై ఎమ్పెరుమానార్ వళర్త్త
అన్తచ్ చెయల్ అఱిగైక్క  (ఉపదేశ రత్తిన మాలై  38)

కదా పునస్ సంక రతాంగ కల్పక ద్వజ అరవింద అన్కుశ వజ్ర లాంచనం|
త్రివిక్రమ త్వత్ చరణాంభుజ ద్వయం మదీయ మూర్దానం అలంకరిశ్యతి ||  (స్తోత్ర రత్న 31)

శ్రీ మాదవాన్గ్రి జలజద్వయ నిత్య సేవా
ప్రేమా విలాసయ పరాంకుశ పాద భక్తాం |
కామాది దోష హరం ఆత్మ పదాస్రితానాం
రామానుజం యతిపతిం ప్రణమామి మూర్ద్నా ||  (యతిరాజ వింశతి 1)

అర్చనా ( తుళసి లేద పువ్వులను ఉపయోగించవచ్చు)

ఓం కేశవాయ నమః
ఓం నారాయణాయ నమః
ఓం మాధవాయ నమః
ఓం గోవిందాయ నమః
ఓం విష్ణవే నమః
ఓం మధుసూదనాయ నమః
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
ఓం వామనాయ నమః
ఓం శ్రీధరాయ నమః
ఓం హృషీకేశాయ నమః
ఓం పద్మనాభాయ నమః
ఓం దామోదరాయ నమః

ఓం శ్రియై నమ:
ఓం అమృతోద్భవాయై నమః
ఓం కమలాయై నమః
ఓం చంద్రసోదర్యై నమః
ఓం విష్ణపత్న్యై నమః
ఓం వైష్ణవ్యై నమః
ఓం వరారోహాయై నమః
ఓం హరివల్లభాయై నమః
ఓం శార్న్గిణ్యై నమః
ఓం దేవ దేవ్యై నమః
ఓం లోకసుందర్యై నమః
ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః

దీని తరువాత పొదు తనియన్ లతో మొదలు వీలైనంత పాశురాలను పఠించ వచ్చును

భోజ్యాశనం

భోగం (అన్నం) తయారు చేసి, పెరుమాళ్, తాయార్, ఆళ్వార్, ఆచార్యు లకు …

భోగం పెరుమాళ్ కు నైవేద్యము చేయునప్పుడు క్రింది పాశురాలను/ శ్లోకాలను చెప్పవచ్చును

కూడారై వెల్లుం శీర్ గోవిందా !
ఉందన్నై పాడిపఱై కొణ్డు యాం పెఱుం సన్మానం
నాడు పుగళుం పరిశినాల్ నన్ఱాగ
శూడగమే తోళ్వళైయే తోడే శెవిప్పూవే
పాడగమే యెన్ఱ అనై యప్ పల్కలనుం యాం అణివోం
ఆడై ఉడుప్పోం అదన్ పిన్నే పాల్ శొఱు
మూడ నెయ్ పెయ్దు ముళంగై వళివార
కూడియిరుందు కుళిర్న్దేలోర్ ఎమ్పావై  (తిరుప్పావై 27)

నాఱునఱుం పొళిల్ మాలిరుంచోలై నంబిక్కు
నాన్ నూఱుతడావిల్ వెణ్ణెయ్ వాయ్నేర్న్దు పరావివైత్తేన్
నూఱుతడా నిఱైంద అక్కారవడిసిల్ శొన్నేన్
ఏఱుతిరువుడైయాన్ ఇన్ఱు  వందు ఇవై కొళ్ళుంకొలో  (నాచ్చియార్ తిరుమొళి 9.6)

ఉలగం ఉండ పెరువాయా ఉలప్పిల్ కీర్త్తి అమ్మానే
నిలవుం శుడర్చూళొళి మూర్తి నెడియాయ్ అడియేన్ ఆరుయిరే
తిలదం ఉలగుక్కాయ్ నిన్ఱ తిరువేంకడత్తు ఎమ్పెరుమానే
కులతొల్ అడియేన్ ఉనపాదం కూడుమాఱు కూఱాయే (తిరువాయ్ మొళి 6.10.10)

యా ప్రీతిర్ విధురార్పితే మురరిపో: కుంత్యర్పితే యా ద్రుశి
యా గోవర్దన మూర్ద్ణి య చ ప్రుతుకే స్తన్యే యశోదార్పితే
భారద్వాజ సమర్పితే శబరికా దత్తే ఆదరే యో స్థితం
యా ప్రీతిర్ మునిపత్ని భక్తి రచితే ప్రీత్యర్పితే తాం కురు  (కృష్ణ కర్ణామృతం)

తుదకు, భోగం మును ” అడియేన్ మేవి అమర్గిన్ఱ అముతే! ఆరావముతే అముదు శెయ్తరుళ వేణ్డుం ” అని చెప్పి నైవేద్యము చేయ వలెను.

హారతీ ఇస్తూ ఈ శ్లోకం ను చెప్పవలెను

తద్ విష్ణోః పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరయః| 

దివీవ చక్షురాతతం, తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగ్రువాగుం సస్యమిందతే,
విష్ణోర్ యః పరమం పదం  (శ్రీ విష్ణు సూక్తం)
పర్యాప్త్యా అనంతరాయాయస్ సర్వ స్తోమోతి రాత్రం ఉత్తమ
మహర్భవతి సర్వస్యాప్త్యై సర్వస్య జిత్యై సర్వం తేనాప్నోతి సర్వం జయతి ||

శాఱ్ఱుముఱై

 • మంగళ శ్లోకములను (పెరుమాళ్, ఆండాళ్, నమ్మాళ్వార్, తిరుమంగై ఆళ్వార్, ఎమ్పెరుమానార్, మామునిగళ్ మరియు ఆచార్యుల మంగళ శ్లోకం) పఠించవలెను
 • శాఱ్ఱుముఱై పాశురాలను పఠించ వలెను
 • శెయ్య తామరై తాళిణై వాళియే… (వాళి తిరునామమ్ – మామునిగళ్) ను పఠిం వలెను
 • తిరువిరున్త మలర్త్ తాళ్గళ్ వాళియే… (వాళి తిరునామమ్ ఒf పొన్నడిక్కాల్ జీయర్) – వానమమాలై ముఠం శిష్యులు పఠించ వలెను
 • ఓరాణ్ వళి ఆచార్య వాళి తిరునామములను మరియు ఆ రోజు యొక్క తిరునక్షత్ర అనుసారం ఆయా ఆళ్వార్/ఆచార్యుల వాళి తిరునామములను పఠించవలెను.

పర్యంకాశనం
క్రింది శ్లోకమును ధ్యానించి తరువాత సన్నిది తలుపులను మూయవలెను
పన్నగదీశ పర్యాంకే రమా హస్తోప తానకే|
సుఖం సేశ్వ గజాద్రీశ సర్వా జాగ్రత జాగ్రత||

క్షీరసాగర తరంగ శికరా, సార తారకిత చారు మూర్త్తయే|
భోగి భోగి సయనీయ సాయినే మాదవాయ మదు విద్విసఃఏ నమః|| (ముకుంద మాలా)

తదుపరి అష్టాంగ నమస్కారం చేసి క్రింది శ్లోకమును చెప్పవలెను
ఉపచారాపదేశేన కృతానహ రహర్మయా|
అపచారాన్ ఇమాన్ సర్వన్ క్షమస్వ పురుషోత్తమ||

ఉఱకల్ ఉఱకల్ ఉఱకల్ ఒణ్ శుడర్ ఆళియే శంగే
అఱవెఱి నాందక వాళే అళగియ శార్న్గమే తణ్డే
ఇఱవు పడామల్ ఇరున్ద ఎణ్మర్ ఉలోగ పాలిర్గాళ్
పఱవై అరైయా ఉఱగల్ పళ్ళి అఱై కుఱిక్ కొణ్మిన్ (పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి 5.2.9)

పనికడలిల్ పళ్ళికోళై పళగవిట్టు
ఓడి వందు ఎన్ మనక్కడలుళ్ వాళ వల్ల మాయ మణాళ నంబీ
తనిక్ కడలే తనిచ్చుడరే తని ఉలగే ఎన్ఱెన్ఱు
ఉనక్కు ఇడమాయ్ ఇరుక్క ఎన్నై ఉనక్కు ఉరిత్తాక్కినయే (పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి 5.4.9)

అడియేన్ వైష్ణవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://ponnadi.blogspot.in/2014/12/srivaishnava-thiruvaradhanam-pramanams.html

పొందుపరిచిన స్థానము: https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

శ్రీవైష్ణవ తిరువారాధనము

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః  శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

e-book – https://1drv.ms/b/s!AiNzc-LF3uwygw-nQocS0AiEjH_Z

ఈ సంచిక యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము శ్రీవైష్ణవ  తిరుమాళిగైలో నిత్య తిరువారాధనము యొక్క  వైశిష్టతని తెలియచేయడము. ఉభయవేదములను (సంస్కృత మరియు ద్రావిడ వేదము) అత్యంత ప్రమాణముగా కలిగి , ఎమ్పెరుమాన్ ను చేరడమే ముఖ్య ఉద్దేశము గా ఉండే  శ్రీ వైష్ణవులలో  క్రమముగా   వైదిక అనుష్ఠానములైన ఉదా: సంధ్యా వందనము మొదలగునవి ప్రాధాన్యత కోల్పోవుచున్నది.

శ్రీమన్ నారాయణుడు తన యొక్క అపారమైన కరుణచే తానే ఐదు స్వరూపములను ధరించిరి- పర ( శ్రీవైకుంఠము), వ్యూహ (వాసుదేవ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ద, సంకర్షణ మరియు క్షీరాబ్ది నాథుడిగా), విభవ (శ్రీ రామ, కృష్ణ, మొదలగు), అంతర్యామి (ఆత్మ) మరియు అర్చ (విగ్రహ రూపము). ఈ ఐదు స్వరూపముల పూర్తి వివరములకు,  http://ponnadi.blogspot.in/2012/10/archavathara-anubhavam–parathvadhi.html చూడగలరు. ఈ ఐదు రూపముమలో నున్న ఎమ్పెరుమాన్ల లో అర్చావతార లో ఉన్న ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క సౌలభ్యత చాలా ఎక్కువ అందులోనూ మన గురించి మన ఇళ్ల లో వేంచేసి ఉండే పెరుమాళ్ యొక్క సౌలభ్యం మాటలకు అందనిది. గృహ తిరువారాధనం సక్రమముగా చేయడం ప్రతి శ్రీ వైష్ణవుడి కనీస  కర్తవ్యం.

శ్రీవైష్ణవుడిగా  అవుటలో భాగముగా,ఆచార్యుల వద్ద పంచ సంస్కారములను (సమాశ్రయనము) పొందవలెను. సంస్కారము యొక్క అర్థము  పవిత్రతను చేకూర్చడము -దీని ద్వారా ఏ అర్హత లేని ఒక జీవాత్మను విశేషమైన కైంకర్యము చేయుటకు అర్హతను చేకూర్చుట.

పెరియ నంబి (మహా పూర్ణులు) శ్రీ రామానుజులకు పంచ సంస్కారములను అనుగ్రహించుట

పంచ సంస్కారము యొక్క పద్దతిని ఈ ప్రమాణము ద్వారా అర్థము చేసుకోవచ్చును – “తాపః పుణ్డ్రః తదా నామః మంత్రో యాగ చ పంచమః”.క్రింది ఈ ఐదు ప్రక్రియలు పంచ సంస్కారములో భాగముగా నిర్వర్తించుదురు:

 • తాప – శంఖ చక్ర లాంఛనము – శంఖము మరియు చక్రముల యొక్క ముద్రలను వేడి చేసి మన యొక్క భుజములపై వేయడము.
 • పుణ్డ్ర  – ద్వాదశ (పన్నెండు) ఊర్ద్వ పుణ్డ్ర ధారణము – ఊర్ద్వ పుణ్డ్రములను (తిరుమణ్ మరియు శ్రీచూర్ణము) శరీరము పై పన్నెండు భాగములలో ధరించుట.
 • నామ (పేరు) – దాస్య నామము -ఒక కొత్త నామమును భగవాన్/ఆచార్య సంబంధమును తెలిపేలా ఆచార్యులు (రామానుజ దాసన్, మధురకవి దాసన్, శ్రీవైష్ణవ దాసన్) అనుగ్రహించుట.
 • మంత్ర – మంత్రోపదేశము – రహస్య మంత్రమును ఆచార్యుల నుండి నేర్చుకోవడము; మంత్ర – ఈ సంసార శోకము నుండి దాటించును  -ఇక్కడ మంత్రము అనగా తిరుమంత్రము, ద్వయము మరియు చరమ శ్లోకము ఇవి మనలను సంసారము నుండి విడుదల చేయును.
 • యాగ – దేవ పూజ -తిరువారాధనము యొక్క పద్దతిని నేర్చుకోవడము.

పంచ సంస్కారము యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమును మన పూర్వాచార్యులు రెండు విధములుగా వివరించినారు~:

 • శాస్త్రము చెప్పిన విధముగా, “తత్వ ఙ్ఞానాన్ మోక్ష లాభః” -బ్రహ్మమును గురించి తెలుసుకొని,ఒకరు మోక్షమును పొందుట.ఆచార్యుల ద్వారా,శిష్యులు అర్థ పంచకమును తెలుసుకొనుట (బ్రహ్మము – శ్రియఃపతిః, జీవ – ఆత్మ, ఉపాయము -శ్రియఃపతిఃని చేరడము, ఉపేయము – ఫలితము  అనగా శ్రీ వారి శ్రీ చరణములు , విరోధి – ఆత్మకు ఫలితములను చేరకుండా వచ్చేఆటంకములు )రహస్య త్రయము (తిరుమంత్రము, ద్వయము మరియు చరమ శ్లోకము) ద్వారా అంతిమ ఫలితమును చేరుటకు యోగ్యతను చేకూర్చును -నిత్య విభూతి యందు శ్రియఃపతి కైంకర్యమును చేయుట.
 • నిత్య జీవితములో, భగవంతునికి ,భాగవతులకు మరియు ఆచార్యులకు కైంకర్యమును చేయుట .ప్రస్తుత పరిస్తితులలో,ఎవరైనా సులభముగా తనయొక్క అర్చావతార(విగ్రహము) భగవంతునికి సేవలు చేయవచ్చు- ముఖ్యముగా గృహములో తిరువారాధనము ద్వారా మరియు దివ్య దేశ
 • ఎమ్పెరుమానులku కైంకర్యము చేయడము ద్వారా.

ఈ యొక్క సంచిక ద్వారా,ప్రతీ శ్రీవైష్ణవ గృహములలో నిత్య తిరువారాధనము యొక్క ప్రాముఖ్యతని వివిధ ప్రమాణములచే చూద్దాము.

ప్రస్తుత పరిస్థితులలో(బాధకరమైన)  – చాలా శ్రీవైష్ణవ గృహములలో నిత్య తిరువారాధనము జరుగుటలేదు. సాలగ్రామ ఎమ్పెరుమాన్ (శ్రీ మూర్తి, తీర్థ  నారయణుడు) గృహములలో ఉన్నప్పడికినీ కూఢా ,చాలా సమయములలో పూర్తిగా మరచిపోతున్నారు.చాలా మంది తమ యొక్క జీవితములలో తీరికలేక ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క సౌలభ్యమును అనగా స్వామి మన యొక్క ఆచారము/అనుష్ఠానములను కూడా చూడక మన కొరకై తానే ఈ రూపములో దిగివచ్చినాడు అని మరిచిపోవుచున్నారు,

శ్రీ వైష్ణవుడు తిరువారాధనము చేయకపోవుటకు గల ముఖ్య కారణము తిరువారాధనము చేయు క్రమము నందు అవగాహన లేక మరియు దాని యొక్క విశిష్టత తెలియకపోవడమే.

క్రింది భాగములో మనము వివిధ ప్రమాణములైన వేదము, ఇతిహాసము, పురాణము, భగవత్ గీతా, దివ్య ప్రబంధము, పూర్వాచార్య అనుష్ఠానములు/ఉపదేశములు/ఐదిహ్యములు మరియు చివరగా రహస్య గ్రంథములలో తిరువారాధ యొక్క ప్రాముఖ్యతని చూద్దాము.

వేదము:

ఎవరైతే వేదమును ప్రామాణికముగా భావించుదురో వారు తప్పక వేదములో చెప్పబడిన సూచనలను వీలైనంతగా పాటించవలెను.ప్రస్తుత రోజులలో మరియు వయసులో మనలో అధిక శాతం ఆచారములు/అనుష్ఠానములను (చాలా కొద్దిమంది శ్రద్దగా పాఠించుచున్నారు)కోల్పోవుచున్నాము.కాని వేదములో చెప్పినవిధముగా,వైదికులు అందరినీ పంచ కాల పరాయణులు అందురు – వారు రోజును 5 భాగములుగా విభజించి ఆ భాగములో గల క్రియలను నిర్వర్తించుదురు. మొత్తము రోజులో మధ్య  భాగముపై దృష్టి ఉండును అదే తిరువారాధనము.

ఆ 5 భాగములు~:

 • అభిగమనము – నిద్రలేవడము (బ్రహ్మ ముహుర్తమునకు ముందు – ఉదయము 4గం,,లకు) మరియు కాలకృత్యములను పూర్తిచేయడము- ఉదయము అనుష్ఠానములైన మలలోని వ్యర్థమును తొలిగించడము,దంతావాదానము,స్నానము చేయడము, సంధ్యా వందనము, మొదలగునవి.
 • ఉపాధానము – తిరువారాధనమునకు కావలసిన సామగ్రిని సేకరించడము.
 • ఇజ్జా (యాగము) – సేకరించిన సామాగ్రిని తిరువారాధనములో ఉపయోగించడము -ఇది గృహములలో మధ్యాహ్నము నిర్వర్తించుదురు.
 • స్వాధ్యాయము – వేదమును, దివ్య ప్రబంధము, మొదలగు వాటిని నేర్చుకోవడము మరియు నేర్పడము (వారియొక్క వర్ణములకు ఇది వర్తించును).
 • యోగము – ధ్యానము మరియు నిద్ర ద్వారా మన యొక్క ఉనికిని  బ్రహ్మముపై  కు ఉంచుట.

ఇక్కడ, ఇజ్జ (యాగము) అనగా దేవ పూజ (ఒక మూర్తిని ఆరాధించడము) మరియు శ్రీవైష్ణవులు వారి యొక్క గృహములోని పెరుమాళ్ల కు తిరువారాధనము చేయడము. తిరువారాధనముతో పాటుగా, మనము ఎమ్పెరుమాన్ గురించి తెలుసుకోవడము,ప్రవచనములను వినడము మరియు వాటిని మననము చేయడము.

పంచ సంస్కారమును పొందిన తదుపరి, తిరువారాధనమును చేయుటకు అర్హులు,కారణము అది మనలను శుద్ది చేసి మన యొక్క నిత్య జీవితము లో ఈ కర్తవ్యమును చేయుటకు తోడ్పడును.

పెరుమాళ్ తిరుమొళి 1.7 పాశురములో పెరియవాచ్ఛాన్ పిళ్ళై యొక్క వ్యాఖ్యానమును మనము ఇక్కడ గమనించితే – “మరమ్ తిగళుమ్…“, కొరకు “ఇరు-ముప్పొజుదు” (2 + 3) – వారు ఇక్కడ దానిని “పంచ కాలన్గల్” (రోజులో 5 భాగములు) గుర్తించిరి.

ఇతిహాసాములు/పురాణములుఉప బ్రహ్మణములు – వీటి ద్వారా మనము వేదమును అర్థము చేసుకోవచ్చు.

శ్రీ రామాయణములో, శ్రీ రాముడు తన యొక్క కుల ధనము/దైవము అయిన- శ్రీ రంగనాథులకు (ఆ సమయములో నారాయణన్ అను నామము కలదు) తానే స్వయముగా తిరువారాధనము సమర్పించేవారు-వీరు మొదట బ్రహ్మచే ఆరాధనను అందుకొని తదుపరి  రఘు వంశ రాజులచే (ఇక్ష్వాకుడు మొదలు శ్రీ రాముడు వరకు)ఆరాదించబడిరి. ప్రసిద్దమైన శ్రీ రామాయణ శ్లోకములో “సహ పత్న్యా విశాలాక్ష్యా నారాయణమ్ ఉపాగమతు” సీతా పిరాట్టి తిరువారాధనములో ఏ విధముగా శ్రీ రాముడికి కలసి/సహాయము చేసెనో చూపును.

శ్రీ రాముడు శ్రీ రంగనాథుని విభీశణాళ్వాన్ కి ఇచ్చుట

పురాణములలో కూడా, తిరువారాధనము యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని ఎన్నో సంఘటనలు ద్వారా చూపును.

శ్రీమద్ భాగవతములో గల ఒక గొప్ప పద్యము శ్రీ ప్రహ్లదాళ్వన్ చెప్పిన ఆఙ్ఞలను తెలుపును అది~:

శ్రవణమ్ కీర్తనమ్ విష్ణోః స్మరణమ్ పాదసేవనమ్
అర్చనమ్ వందనమ్ దాస్యమ్ సఖ్యమ్ ఆత్మనివేదనమ్

ఈ పద్యము ఎమ్పెరుమాన్ ని ఏ విధముగా  ఆరాదించవచ్చునో తెలియచేయును. తిరువారాదనములో భాగముగా ఎన్నో విధములైన అంగములు నేరుగా సంబంధము కలిగి ఉండును.తిరువారాదనములో,మనము భగవంతును నామమును గురించి పాడుదుము ,మనము స్వామికి అర్చనను చేయుదుము, ఎమ్పెరుమాన్ కీర్తిని వర్ణించుదుము,ఎన్నో విధములుగా వారికి సేవలు చేయుదుము,మొదలైనవి.

గరుడ పురాణములో,ఎమ్పెరుమాన్ స్వయముగా తన యొక్క భక్తునికి ఉండవలసిన 8 గుణములను చెప్పినారు,

మద్ భక్త జన వాత్సల్యమ్, పుజాయామ్ అనుమోదనమ్, స్వయమ్ అపి అర్చనమ్ చైవ ….

ఇక్కడ 2 ముఖ్యమైనవి పుజాయామ్ అనుమోదనమ్ -అనగా ఎవరైతే  వేరే ఒకరు నన్ను పూజించున్నప్పుడుగాని లేక స్వయమ్ అపి అర్చనమ్ తానే స్వయముగా ఆరాదించునప్పుడు గాని సంతోషించుదురో వారు భక్తులు . దీనికి మణవాళ మామునిగళ్ తన ఆచార్య హృదయములోని 85వ చూర్ణికై లో వ్యాఖ్యానము వ్రాసిరి . ఇలా చాలా సంఘటనలు వివిధ పురాణములు మరియు ఇతిహసములలో ఉన్నవి.

భగవత్ గీతా – కృష్ణుడి యొక్క శ్రీ సూక్తులు

చాలా శ్లోకములలో కృష్ణుడే స్వయముగా తిరువారాధ యొక్క ప్రాముఖ్యతని తెలిపెను.

తానే రెండు మారులు ఈ విధముగా చెప్పెను”మన్ మనా భవ మద్ భక్త~: మద్ యాజి మామ్ నమస్కురు” – అర్థము మనము ఎల్లప్పుడూ స్వామిని గుర్తుచేసుకోవడము ,తన యెడల భక్తి ఉండి ఆరాధిoచడము.

మన పూర్వాచార్యులు కూడా అర్చావతరము పరంగా శ్లోకమును గుర్తించిరి “యే యతా మామ్ ప్రపద్యన్తే తామ్స్ తతైవ భజామి అహమ్” . ఈ శ్లోకము చెప్పిన విధముగా ఎమ్పెరుమాన్ భక్తుని కోరిక ప్రకారము తాను ఎన్నో అవతారములను దరించును- అదే అర్థము “తమర్ ఉగన్తతు ఎవ్వురువమ్ అవ్వురువమ్ తానే” (ముదల్ తిరువందాది).

“పత్రమ్ పుష్పమ్ ఫలమ్ తోయమ్ యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి ...” (9.26) శ్లోకములో, ఎమ్పెరుమాన్ చెప్పెను ఎవరైనా ఒక ఆకుగాని (తులసి),పుష్పము, పలము మరియు నీరు గాని ప్రేమతో ఇచ్చిన నేను స్వీకరించుదును. తదుపరి శ్లోకములో తాను ఈ విధముగా చెప్పెను “యత్ కరోశి … మద్ అర్పణమ్” – నీవు ఏ క్రియనైనా చేయు,ఆ క్రియ నాకు అర్పించే విదముగా చేయుము. ఇవి అన్నీయు  మన తిరువారాదనములో సహజ సిద్ధంగా ఉండే భావములు. మరియు భకితో ఏది అర్పించిననూ తాను స్వీకరించే ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క సౌలభ్య గుణమును చూపును.

తదుపరి తాను ఈ విధముగా చెప్పెను “యగ్య శిశ్టాసిన~:…” (3.13) శ్లోకము,ఏ ఆహారము అయిననూ మన కొరకు వండినదీ ఎమ్పెరుమానుకు మొదలు నివేదించకుండా మనము స్వీకరించినచో ,అది చాలా దోషము.మనము ప్రసాదము తప్ప వేరేది స్వీకరించరాదని తాను స్పష్టముగా చెప్పెను. యాగము అనగా తిరువారాధనము మరియు అను యాగము అనగా ప్రసాదమును స్వీకరించడము.

అరుళిచెయల్ (దివ్య ప్రబంధములు ఇవి చాలా ముఖ్యమైనవి మనకు)~:

అరుళిచెయల్ లో, చాలా పాశురములు నేరుగా/అంతర్లీనముగా తిరువారాధనము యొక్క పద్దతిని తెలుపును-ఎమ్పెరుమాన్ ఆరాధ విధానమును.

తమర్ ఉగన్తతు ఎవ్వురువమ్ (ముదల్ తిరువన్తాది)

పొయైగై ఆళ్వార్ చాలా అందముగా ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క సౌలభ్యమును తన భక్తులు ఏ విధముగా చూడదలచుకుంటే ఆ అవతరాములలో( నామములు) దర్శనము ఇస్తారని చెప్పెను.చాలా సంఘటనలు ఈ పాశురము యొక్క వ్యాఖ్యానమును మన పూర్వాచార్యుల యొక్క జీవితములలో చూడవచ్చు.

శూట్టు నన్ మాలైగళ్ -నిత్యసూరుల తిరువారాధనము (తిరువిరుత్తమ్)

తిరువిరుత్తములో, నమ్మాళ్వార్ వివరముగా నిత్యసూరులు పరమపదములో తిరువారాదనము ఏ విధముగా చేసెనో చూపించెను.ఈ పాశురములో,వారు ఈ విధముగా  చెప్పిరి,అప్పుడు నిత్యసూరులు ధు పమును సమర్పించగా ఎమ్పెరుమాన్ పొగతో కప్పివేయబడెను, స్వామి దానిని అవకాశముగా మలచుకొని అక్కడి నుండి మాయము అయ్యి,

 • లీలా విభూతిలో కణ్ణన్ ఎమ్పెరుమానుగా అవతరించి
 • వెన్నని దొంగలించి వీలైనంతా ఆరగించి మరియు
 • 7 ఎద్దులను చంపి నప్పిన్నై పిరాట్టిని వివాహము చేసుకొని.
 • తన యొక్క ఇష్టమైన కుడ కూత్తు పై నాట్యము ఆడి (కుండలను చేతిలో మరియు తల పై ఉంచుకొని , డోలుని నడుములో ఉంచుకొని నాట్యము చేస్తూ ).
 • దూపము యొక్క పొగ వెళ్ళగానే తిరిగి పరమపదమునకు చేరుకొని ఏమి జరగనట్టూ తిరిగి అక్కడ కూర్చునెను.

పరివతిల్ ఈశనై పాడి (తిరువాయ్ మొళి)

తిరువాయ్ మొళిలో, నమ్మాళ్వార్ ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క స్వారధత్వమును (సులభమైన ఆరాద్య గుణమును) వివరించెను.ఈడు వ్యాఖ్యానములో, నమ్పిళ్ళై భట్టర్ మరియు నంజీయరుల మధ్య   జరిగిన అందమైన సంభాషణలను వెలికి తీసెను, అక్కడ భట్టర్ ఈ విధముగా చెప్పిరి ఎటువంటి పుష్పమునైనను ఎమ్పెరుమాన్ కు సమర్పించవచ్చు .వారు ఇంకా ఈ విదముగా చెప్పిరి కొన్ని ఆకులను తెచ్చి కాల్చివేయుము, వాటిని  కూడా ఎమ్పెరుమాన్ గొప్ప సువాసననగా స్వీకరిస్తాడు .

మరొక ముఖ్యమైన విషయమును కూడా ఇక్కడ తీసుకువచ్చెను ,ఇతరమైన దేవతల మాదిరి కష్టమైన పనులను – “ఆట్టై అఱుత్తు తా” (మేకలను సమర్పించు), “పిళ్ళైక్ కర్ఱి తా” (నీ బిడ్డను ఆహారముగా ఇవ్వు), మొదలగు వాటిని అడగరు. శ్రీమన్ నారాయణుడు తన యొక్క భక్తులను ప్రేమతో కూడిన భక్తిని మాత్రమే అడుగును.

చెయ్య తామరై కణ్ణన్ పదిగమ్ (తిరువాయ్ మొళి)

ఈ పదిగము పూర్తిగా గృహ అర్చన యొక్క కీర్తిని వెలికితీసెను. నమ్మాళ్వార్ గృహములలో వేంచేసి ఉండే ఎమ్పెరుమాన్  యొక్క గొప్ప తనమును వివరించారు . మామునిగళ్ ఆళ్వార్ యొక్క భక్తి భావనను తన తిరువాయ్ మొళి నూఱ్ఱన్తాది 26వ పాశురములో ఈ విధముగా వివరించెను”ఎయ్తుమవర్క్కు ఇన్నిలత్తిల్ అర్చావతారమ్ ఎళితు” (ప్రపంచములో ఉన్న వారందరు , అర్చావతార ఎమ్పెరుమాన్ ని చాలా సులభముగా చేరవచ్చును).

తెరిత్తు ఎళుది వాశిత్తుమ్ కేట్టుమ్ వణoగి వళిపట్టుమ్ పూసిత్తుమ్ పోక్కినేన్ పోతు (నాన్ముగన్ తిరువన్తాది)

ఇది తిరుమళిశై ఆళ్వార్ యొక్క దిన చర్య .తాను స్వయముగా తన యొక్క రోజును ఏ విధముగా గడుపునో చెప్పెను-ఎమ్పెరుమాన్ గురించి నేర్చుకోవడము,వ్రాయడము,చదవడము మరియు ఎమ్పెరుమాన్ ని ప్రతిరోజు ఆరాధించడము

పూర్వాచార్య అనుష్ఠానములు (అభ్యాసములు), ఉపదేశములు (సూచనలు) మరియు ఐదిహ్యములు (సంఘటనలు)

అనుష్ఠానములు (అభ్యాసములు)

ఎందరో ఆచార్యులు వారి యొక్క తిరుమాళిగైలో (గృహములలో) తిరువారాధనమును చేసినప్పటికినీ,దివ్య దేశ ఎమ్పెరుమానులకి/ఆళ్వారులకి/ఆచార్యులకి స్వయముగా తిరువారాధను చేసేవారు.

నాథమునిగళ్ – కాట్టు మన్నార్ కోవెలలో, నాథమునిగల్ స్వయముగా మన్ననారులకి తిరువారాదనమును చేసెనని చెప్పబడినది.

అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎమ్పెరుమానార్ ఎమ్పెరుమానారులకు  పేరరుళాళన్ (ఎమ్పెరుమానారుల ఆరాధన మూర్తి) తిరువారాధనము చేయవలెనని చెప్పిరి.

తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై మరియు మణవాళ మామునిగళ్ ఇద్దరూ ఆళ్వార్ తిరునగరిలో గల భవిష్యదాచార్యనులకు (ఎమ్పెరుమానార్) తిరువారాధనమును చేసిరి.

ఉపదేశములు (సూచనలు)

ఎమ్పెరుమానార్ తమ యొక్క నిత్య గ్రంథము (సంస్కృతములో) తిరువారాధనము   యొక్క పద్దతిని చాలా వివరముగా వ్రాసిరి.ఇది వారి యొక్క నవ రత్నము (స్వామి యొక్క ప్రతీ ఒక గ్రంథము ఒక రత్నము మరియు ఇది వాటిలో చివరిది).

మణవాళ మామునిగళ్ తన జీయర్ పడిలో (తమిళ) తిరువారాధన క్రమమును వ్రాసిరి,ఇది ఎమ్పెరుమానారుల గ్రంథము కన్నా కొంచెము చిన్నది.

మనము వారి ఇరువరి యొక్క అనుష్టానములు మరియు ఉపదేశములు చూస్తే, అవి నిజముగా మన గురించే అని తెలుసుకోవచ్చు- శ్రీవైష్ణవులకు.

ఐదిహ్యములు (సంఘటనలు)

చాలా విషయములలో పూర్వాచార్యులు తిరువారాధనము యొక్క ప్రాధాన్యతని ఎట్లు నిరూపించిరో తెలియచేయును.

ఎమ్పెరుమానార్ వంగి పురత్తు నంబి
పెరియ తిరుమొళి 6.7.4 – పెరియవాచ్ఛాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానము – ఈ పాశురములో, తిరుమంగై ఆళ్వార్ కణ్ణన్ ఎమ్పెరుమాన్ (తానే సర్వశ్రేష్ఠుడైన అది దేవత అయిననూ) విషయమై వెన్నను దొంగిలించినప్పుడూ యశోదమ్మకి భయపడడం , దొరుకునప్పుడు వెంటనే ఏడవడము మొదలు పెట్టేవాడు.ఈ విషయము యొక్క సంబంధంను, ఒక అందమైన సంఘటన ద్వారా వివరించెను. వంగి పురత్తు నంబి ఎమ్పెరుమానారులను ఒకసారి తిరువారాధన క్రమమును (ఏ విధముగా గృహములలో నిత్య ఆరాధనను చేయవలెనో)తెలుపమని అడిగెను. కాని ఎమ్పెరుమానార్ తన యొక్క పనుల ఒత్తిడి కారణముగా వారికి నేర్పుటకు సమయమును కేటాయించలేకపోయిరి. ఒకానొక సమయములో  ఎమ్పెరుమానార్ తిరువారాధన క్రమమును ఆళ్వాన్ మరియు మారుతి శిరియాండాన్ (హనుమత్ దాసర్) లకు మొదలుపెట్టిరి. ఆ సమయములో వంగి పురత్తు నంబి ఆ గదిలోకి ప్రవేశించగా వారిని ఎమ్పెరుమానార్ చూసి గొప్ప అనుభూతిని చెందిరి. ఆ సమయములో వారు ఈ విధముగా చెప్పిరి “నా మదిలో ఈ యొక్క సందేహము చాలా రోజులనుండి ఉండెను.ఇప్పుడు నేనుఅర్థము చేసుకొంటిని ఎందుకు ఎమ్పెరుమాన్ (తానే సర్వ శ్రేష్టుడైనప్పడికినీ) వెన్నని దొంగిలించి పట్టుబడినప్పుడూ భయపడెనో అని .నేను అటువంటి అనుభూతిని ఇప్పుడు చెందినాను .నన్ను అడిగినప్పుడూ,నేను నేర్పలేకపోతిని కాని ఎలాగో  ఇప్పుడు మొదలు పెట్టాను. నేను ఆచార్యుడిని  మరియు మీరు నా యొక్క శిశ్యుడైన కారణముగా నేను భయపడలేదు, కాని నా  యొక్క చర్య వల్ల ,మిమల్ని చూచుటకు భయము చెందితిని”.

భట్టర్సోమాసియాణ్డాన్

ఒకసారి సోమాసియాణ్డాన్ తిరువారాధన క్రమము గురించి అడుగగా, భట్టర్ వారికి వివరణతో ఉపదేశించిరి. ఒకసారి సోమాసియాణ్డాన్ దర్శనార్ధమై భట్టరుల వద్దకు రాగా, భట్టర్ ప్రసాదమును స్వీకరించుటకై ఉపక్రమించి, హఠాత్తుగా తిరువారాధనము చేయడము మరిచిపోయారని గ్రహించి,వారి తిరువారాధన పెరుమాళ్ అక్కడకి తీసుకురమ్మని వారికి ఆ సిద్ధము చేసిన ఆహారమును నివేదించి ఆవెంటనే ప్రసాదమును స్వీకరించిరి. అప్పుడు  సోమాసియాణ్డాన్ అంత పెద్ద తిరువారాధనము మాకు ఎందుకు అని అడుగగా, భట్టర్ ఈ విధముగా చెప్పెను, లఘు తిరువారాధనము అయిననూ చాలును (ఆ సమయములో తిరువారాధనము మొదలు పెడితే,ఆ సమయములో వాటిపై మోహము మరియు కోరికలతో మునిగిపోవును) మరియు సోమాసియాణ్డాన్లకు తిరువారాధనము పెద్దదైననూ చాలదు(ఎందుకనగా ఆ వ్యక్తి సోమ యాగమును చాలా గొప్పగా జరుపుతారు – అందువలన ఎదైననూ వారికి చిన్నదిగా కనబడి సంతృప్తి చెందరు).

ఎఱుమ్బి అప్పామణవాళ మామునిగళ్

 • ఒక్కప్పుడు ఎఱుమ్బి అప్పా శ్రీరంగమును దర్శించి మామునిగళ్ వద్ద ఆశ్రయమును పొందిరి,ఆ సమయములో,వారు అద్భుతమైన కాలక్షేపములను వినిరి,కాని వారు మామునిగళ్ యొక్క ప్రసాదమును తీసుకొనక అక్కడినుండి తిరిగి తన యొక్క స్వగ్రామమునకు వెళ్ళిరి.తన యొక్క తిరుమాళిగైకి వెళ్ళిన తరువాత, వారి యొక్క తిరువారాధన పెరుమాళ్ (శ్రీ రామ) కోయిల్ ఆళ్వార్ (తిరువారాధన గది) తలుపులు తెరుచుకొనకపోగా వారిని మణవాళ మామునిగళ్ వద్దకి వెళ్ళమని ఆదేశించిరి.
 • పూర్వ/ఉత్తర దిన చర్య (మామునిగళ్ నిత్యకృత్యములు) గ్రంథములో, ఎఱుమ్బి అప్పా మామునిగళ్ నిత్య కర్మలలో భాగమైన  తిరువారాధనమును గురించి కీర్తించిరి.

రహస్య గ్రంథములు

ముఖ్యముగా రహస్య గ్రంథములలో చాలా చోట్ల గృహ అర్చన (గృహ మూర్తులకు) గురించి చెప్పబడినది.వాటిలో కొన్నిటిని మనము ఇక్క చూద్దాము~:

ముముక్షుప్పడి

ద్వయ ప్రకరణము – సూత్రము 141 – ఇవైయెల్లామ్ నమక్కు నమ్పెరుమాళ్ పక్కలిలే కాణలామ్ – వ్యాఖ్యానములో, మామునిగళ్ ఈ విధముగా చెప్పిరి, ఈ అన్ని దివ్యమైన గుణములు (వాత్సల్యము, స్వామిత్వము, సౌశీల్యము, సౌలభ్యము, ఙ్ఞానము, శక్తి, మొదలగు) నమ్ (మన) పెరుమాళ్ నందు ఉండెను.

గమనికః ఇక్కడ  నమ్పెరుమాళ్ అనగా సాధారణముగా శ్రీ రంగనాథన్,ఈ విషయములో అన్ని అర్చావతార ఎమ్పెరుమానులు మరియు మన యొక్క గృహములలో ఉన్నవారిని అనుసంధించుకోవాలి.

ఆచార్య హృదయము

చూర్ణికై 75 – వీట్టిన్బ ఇన్బప్ పాక్కళిల్ ద్రవ్య బాషా నిరూపణ సమమ్ ఇన్బమారియిల్ ఆరాయిచి – వ్యాఖ్యానములో, మామునిగళ్ ఈ విధముగా చెప్పిరి, వీట్టిన్బమ్ అనగా వారి యొక్క మదిలో మరియు ఆలోచనలలో ఉన్న ఎమ్పెరుమాన్   పూర్తిగా అర్చావతార ఎమ్పెరుమానే .ఇది గృహ అర్చావతార మూర్తి (గృహములలో ఉన్న మూర్తి) యొక్క గొప్పతనమును తెలుపును.

ముగింపు

పై అన్నింటిలో మనము తిరువారాధనము యొక్క ప్రాముఖ్యతను వేదము, ఇతిహాసములు, పురాణములు, దివ్య ప్రబంధములు, పూర్వచార్య అనుష్ఠానములు/ఉపదేశములు/ఐదిహ్యములు మరియు చివరగా రహస్య గ్రంథములు ఏ విధముగా తెలిపెనో గమనించవచ్చు.ప్రతీ శ్రీవైష్ణవుడి యొక్క కర్తవ్యము తమ యొక్క నిత్య కృత్యములో తప్పక కొంత సమయమును తిరువారాధనమును తమ యొక్క గృహ ఎమ్పెరుమానులకు చేసి మరియు తిరువారాధనము పూర్తి అయిన పిదప ప్రసాదమును (ప్రసాదము మాత్రమే)తీసుకొనవలెను.

మన పెద్దలు ఈ తిరువారాధన క్రమమును ఆచార్యుల వద్ద నేర్చుకొనవలసినదిగా చెప్పిరి.తిరువారాధన క్రమమును సరియగు పద్దతిలో నేర్చుకొన్న పిదప సులభముగా ఆచరించుటకు ఈ రోజులలో చాలా పుస్తకములు తిరువారాధన క్రమమును గురించి లభ్యమగుచున్నవి.

ప్రతీ రోజు భక్తితో తిరువారాధనము చేయడము ద్వారా భగవానుడి యొక్క అపరిమితమైన కృపకు(వారి అంత పరిణామములో/నాణ్యత కాకపోయిననూ)మరియు మన గృహములలో వారు ఉండుటకు గల సౌలభ్యమునకు పాత్రులము కాగలము.

గడిచిన కాలములో ఎమ్పెరుమానుకు తిరువారాధనము పూర్తి అయిన పిదప ,ఆ యొక్క ప్రసాదమును భాగవతులకి తదియారాధనముగా ఉపయోగించే ఆచారము ఉండేది.యాత్రకి వెళ్ళే భక్తులు ఈ యొక్క తదియారాధనముపై ఆదారపడేవారు మరియు శ్రీవైష్ణవులు తమ యొక్క గృహములలో నిత్య కృత్యముగా ఈ విధిని చేసేవారు.ఇది మన యొక్క జీవితములో ముఖ్యమైన విధిగా గుర్తించిరి.కాని ప్రస్తుత కాలములో దీనిని చూడడము చాలా దుర్లభమవుచున్నది.వీలైనంత వరకూ మనమూ ఇందులో పాల్గొనవలను.

అనుబంధము: తిరువారాదనము చేయుటకు గల సోపానములు 

తయారుకావడము

 • తల స్నానము చేయడము.
 • ఊర్ద్వ పుణ్డ్ర ధారణము -12 నామములను తిరుమణ్/శ్రీచూర్ణమ్ ధరించడము(గురుపరంపరా శ్లోకము, ఆచార్యుల తనియన్లను,పెరుమాళ్ మరియు తాయార్ యొక్క ద్వాదశ నామ మంత్రములు పఠించుచూ).
 • సంధ్యా వందనము.
 • మధ్యాహ్నము (వీలును బట్టి ఆ దినములో) – సాధారణముగా తిరువారాదనము మధ్యాహ్న సమయములో చేయవలెను,కాని ఈ రోజులలో అది సాధ్యాపడదు.మనమందరమూ వీలైనంతవరకూ శాస్త్రము చెప్పిన విధముగా చేయవలెను, వీలుకానప్పుడు ఎమ్పెరుమానుని మన్నించవలసినదిగా వేడుకొనవలెను.
 • పంచ పాత్రలను సిద్దము చేయుట , ధూపము, దీపము, తిరువిళక్కు (దీపము), పుష్పము, తీర్థము, తీర్థ పరిమళము (యిలాచి/కర్పూరము – సుగంధ పరిమళము కలిగిన తీర్థ పొడి),మొదలగునవి.
 • ఆచార్యుల శ్రీ పాద తీర్థము (చరణామృతము) – సాధారణముగా తిరువారాధనములో ఆచార్యుల పాదుకలను లేదా తిరువడి వస్త్రము ( ఆచార్యుల యొక్క పాద పద్మముల గుర్తులను కలిగిన వస్త్రము)ఉంచుదుము.ఎవరైనా ఆ పాదుకలకు లేదా తిరువడి వస్త్రమునకు గురు పరంపర మంత్రము(అస్మద్ గురుభ్యో నమ:, …),ఆచార్యుల యొక్క తనియనులను చదువుతూ తీర్థమును వాటికి సమర్పించి ఆ తీర్థమును శ్రీపాద తీర్థముగా స్వీకరించుదురు. నిత్య తిరువారాధనములో ఇది చాలా ముఖ్యమైన భాగము.
 • గృహములో గల మిగిలిన వారు(స్త్రీలతో కలిపి)తిరువారాధనములో వివిద విధములుగా పాల్గొనవచ్చును-పూలను కోయడము,తిరువారాధనము చేసే ప్రదేశమును శుభ్రము చేయడము,భోగమును తయారుచేయడము, మొదలగునవి.

సోపానములు~:

గమనిక~: పాత్రల యొక్క ఉద్దేశ్యము
1 – అర్ఘ్యము -ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క హస్తములను శుభ్రము చేయుటకు
2 – పాద్యము -ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క పాద పద్మములను శుభ్రము చేయుటకు
3 – ఆచమనీయము -ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క నోటిని శుభ్రమును చేయుటకు
4 – కండూశం(కడుగుట) ,   స్నాన్ల్యం( స్నానం) , మధుపర్కం (తేనే మొ||)  పానిల్యం( భోజ్యాసనమునకు నీరు) , ఒక్కొక్క ఆసనమునకు కండూశం(కడుగుట) చేయుట.

5 – శుద్ధ ఉదకమ్ – ఎమ్పెరుమానుకు సమర్పించే దేనినైననూ ప్రోక్షణచేయుటకు

6 – పడిక్కమ్ – ఎమ్పెరుమానుకు సమర్పించిన తీర్థమును ఉంచుటకు
7 – ఆచార్యులకు తీర్థమును సమర్పించుటకు
8 – తిరుక్కావేరి – శుద్ధమైన తీర్థమును ఉంచుటకు (తిరువారాధనములో ఉపయోగించుటకు)

తిరువారాధనములో ముఖ్యముగా మన యొక్క ఆచార్యులు తమ యొక్క శ్రీ హస్తముల ద్వారా మనచే ఎమ్పెరుమానుకకు తిరువారాధనమును చేయుచుంచున్నారని భావించవలెను.

పెద్దలు చెప్పిన విధముగ ప్రతీ ఒక్కరు మొదటగా వీటన్నింటీనీ మొదటగా ఆచార్యులకు, మామునిగళ్, ఎమ్పెరుమానార్, నమ్మాళ్వార్ (మిగలిన ఆళ్వారులకు), విష్వక్సేనర్ (మరియు తిరువనన్తాళ్వాన్, గరుడాళ్వార్, సుదర్సనాళ్వార్, పాన్చజన్యాళ్వార్) లకు ఎమ్పెరుమాన్ మరియు పిరాట్టిలకన్నా మొదటగా అరాదించవలెను.ఉదాహారణకు, అర్ఘ్యము, పాద్యము, ఆచామనము మొదటగా ఆచార్యులకు తక్కిన పరివారమునకు చివరగా ఎమ్పెరుమానుకు సమర్పించవలెను.మనము ఆచార్యులకు ప్రత్యేక పాత్రను ఆచార్యుల ఆరాదన కొరకై వినియోగించవలెను. భోగము, పుష్పము, చందనము, మొదలగునవి., మొదటగా ఎమ్పెరుమానుకి తదుపరి ఆళ్వారులకి, ఆచార్యులకి చివరగా వారి యొక్క ఆచార్యులకి క్రమముగా సమర్పించవలెను.

క్రింద చెప్పబడిన పద్ధతి సులభమైన రీతిలో ఉండును.ఇది యే కాక పద్దతి వేరు వేరుగా ఆ యా తిరుమాళిగై లకు  ,కుటుంబములకు, దివ్య దేశము లకు, మొదల్గు వాటిని బట్టి  ఉండును. మీ యొక్క పెద్దల ద్వారా మీరు తెలుసుకొని ఆచరించవలయును. తిరువారాధన చేయుటకు అర్హులైన వారి అందరికి ఉపకరించును.

 • తిరుతుళాయ్(తుళసి) తీసుకొని ప్రణామమును సమర్పించి, “తులస్యమ్రుత జన్మాసి…” అను శ్లోకమును పఠించుచూ
 • తిరువిళక్కును (దీపము)వెలిగించవలెను -ఇక్కడ తనియనులను, వయమ్ తగళియా, అన్బే తగలియా, తిరుక్కణ్డేన్ పాశురములను అనుసందిచవచ్చును.
  పంచ పాత్రలను అమర్చుకొనవలెను.
 • తీర్థమును తిరుక్కావేరిలో తీసుకోవలెను (ముఖ్యమైన తీర్థము పాత్ర ).
 • ద్వయము లోని ఉత్తర వాఖ్యమును పఠించుచూ (శ్రీమతే నారాయణాయ నమ~:) – తీర్థము మరియు తిరుతుళాయ్ (తుళసి) మరియు మిగతా సామాగ్రిని(పాత్రల్ని, పుష్పములు, మొదలగు) తీర్థముతో ప్రోక్షన చేయవలెను.
 • పాత్రలలోనికి తీర్థమును తీసుకొనవలెను.
 • ముమ్మార్లు అరచేతులతో చప్పట్లు చేస్తూ కోయిల్ ఆళ్వార్ తలుపులను తెరువవలెను(ఎమ్పెరుమానుని మేలుకొలపడము)జితంతే (1 మరియు 2 స్తోత్రములి), కౌసల్యా సుప్రజా శ్లోకము, కూర్మాదీన్ దివ్య లోకాన్ శ్లోకము, నాయగనాయ్ నిన్ఱ నన్దగోపనుడైయ, మారి మలై , అన్ఱు ఇవ్వులగమ్ అళన్దన్ మరియు అఙ్ కన్మా ఙ్యలత్తు అరశర్ పాశురములను పఠించిచూ.
 • సాష్టాంగ ప్రణామమును సమర్పించవలెను.

మంత్రాసనము – ఎమ్పెరుమానుని తిరువారాదనమును స్వీకరించమని పిలుచుట

 • క్రితము దినము యొక్క పుష్పములను తీసివేయుట- “ఉడుత్తు కళైన్ద” పాశురమును అనుసందించుచూ.
 • అర్ఘ్యమును సమర్పించడము (జలముతో స్వామి యొక్క శ్రీ హస్తములను శుబ్రము చేయడము), పాద్యము (జలముతో స్వామి యొక్క పాద పద్మములను కడుగడము), ఆచమనము (జలముతో స్వామి యొక్క నోటిని కడుగడము) -వాటిని సమర్పించుచున్నప్పుడు ఓమ్ అర్ఘ్యమ్ సమర్పయామి, ఓమ్ పాద్యమ్ సమర్పయామి, ఓమ్ ఆచమనియమ్ సమర్పయామి అనుచూ లేదా ఈ విధముగానైనా అనుచూ తిరుక్కైగళ్ విళాక్కియరుళ వేన్డుమ్, తిరువడిగళ్ విళాక్కియరుళ వేన్డుమ్, ఆచమనమ్ కన్డరుళ వేన్డుమ్.
 • అందరు ఎమ్పెరుమానులను తిరువారాధనమునకు ఆహ్వానించడము (108 దివ్య దేశ ఎమ్పెరుమానులను)

స్నానాసనము – ఎమ్పెరుమానుకు తిరుమంజనమును సమర్పించడము

 • సాలగ్రామ ఎమ్పెరుమానులని తీసుకొని తిరుమంజన పళ్ళెములో ఉంచుకొని.
 • అర్ఘ్యము, పాద్యము, ఆచమనమును సమర్పించి.
 • స్నానీయమ్ సమర్పించడము – ఓమ్ స్నానీయమ్ సమర్పయామి లేదా స్నానీయమ్ కన్డరుళ వేన్ణ్డుమ్.
 • తిరుమంజనమును చేయడము – పురుష సూక్తము, నారాయణ సూక్తము, విష్ణు సూక్తము, శ్రీ సుక్తము, భూ సూక్తము, నీళా సూక్తములను పఠించుచూ – సమయమును బట్టి .చివరగా “వెణ్ణై అళైన్ద కుణున్గుమ్” పదిగమ్ మరియు ఇతర తిరుమంజన కాల పాశురములను సేవించవచ్చు.
 • అర్ఘ్యము, పాద్యము, ఆచమనము, దూపము, దీపము, వెచ్చని పాలు/పలములను(వీలును బట్టి) సమర్పించవలెను.
 • ఆ తీర్థమును మొత్తము తీర్థపాత్రలోనికి తీసుకొనవలెను.

అలంకారాసనము -ఎమ్పెరుమానుని అలంకరించడము

 • సాలగ్రామ ఎమ్పెరుమానులని తిరిగి యదా స్థానములో ఉంచి.
 • పాత్రలలో తిరిగి శుద్ద తీర్ఠమును పోయవలెను.
 • సాత్తుప్పడి (చందనము)మరియు పుష్పములను సమర్పించవలెను- “గన్దద్వారామ్ దురాదర్శామ్…” అను శ్లోకము మరియు “పూశుమ్ శాన్దు ఎన్ నెన్జమే” పాశురమును పఠించుచూ.గమనిక~:సాధరణముగా ఊర్ద్వ పుణ్డ్రమును సాలగ్రామ ఎమ్పెరుమానుకి పెట్టరు – ఒక్క శాత్తుప్పడి తప్ప.
 • తిరిగి మరలా అర్ఘ్యము, పాద్యము, ఆచమనమును ఇవ్వవలెను.
 • ధూపమును సమర్పించవలెను (దూర్వస్య శ్లోకము), దీపము (ఉద్దీప్యస్య శ్లోకము).
 • మంత్ర పుష్పము, వేదా ఆరంభము (వేదమును మొదలు పెట్టడము).
 • ద్వాదశ నామ అర్చన.
 • దివ్య ప్రబంధమును పఠించడము .
 1. పొద్దుతనియన్లు “శ్రీశైలేశ దయాపాత్రమ్”
 2. తిరుప్పల్లాణ్డు, తిరుప్పళ్ళియెళుచ్చి, తిరుప్పావై, అమలనాదిపిరాన్, స్థల పాశురము (నివసించుచున్న లేదా ఆ దివ్య దేశమునకు సంబంధించిన), కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తామ్బు, కోయిల్ తిరువాయ్ మొళి,రామానుజ నూఱ్ఱన్తాది, ఉపదేశ రతిన మాలై, మొదలగునవి.
 • గమనిక~:
 1. మీకు లభించిన సమయమును బట్టి పఠించవచ్చును.
 2. రామానుజ నూఱ్ఱ అందాది  ప్రపన్న గాయత్రి/సావిత్రి అని పిలుచుదురు -మామునిగళ్ చెప్పిన విధముగా గాయత్రి మంత్రమును ఒక బ్రహ్మణుడు ఏ విధముగా జపించునో ,ఒక ప్రపన్నుడు తప్పక రోజు రామానుజ నూఱ్ఱ అందాది పఠించవలెను.
 3. ప్రతి నెలా ఆ రోజు యొక్క నక్షత్రమును అనుసరించి పూర్తి 4000 వేల దివ్య ప్రభంద పాశురములను అనుసందించవలెను.పూర్తి వివరములకు  http://kaarimaaran.com/sevakalam.html.

ఆ సమయములో భోగము (ఆహారమును)తయారుచేయవలెను.భోగమును తయారుచేయుటకు ప్రత్యేక పాత్రలను వాడవలెను.అదే విదముగా భోగమును వండిన పాత్రలో కాకుండా-మరొయొక పాత్రలోనికి తీసుకొనవలెను.ఈ పాత్రలను మన గురించి వండరాదు,ఎమ్పెరుమాన్ గురించి వీటిని ప్రత్యేకముగా ఉంచవలెను.

భోజ్యాసనము -ఆహారమును నివేదించడము

 • అర్ఘ్యమును, పాద్యమును, ఆచమనమును సమర్పించవలెను.
 • ఎమ్పెరుమాన్ ఎదురుగా భోగమును ఉంచవలెను.
 • తీర్థముతో ప్రోక్షణచేసి కొంచెము తిరుతుళాయ్ (తుళసి)భోగముపై ఉంచవలెను.
 • భోగమును ఎమ్పెరుమానుకు సమర్పించుచూ కూడారై వెల్లుమ్ శీర్, నాఱు నఱుమ్పొళి ల్, ఉలగముణ్డ పెరువాయా పాశురములను మరియు యా ప్రీతిర్ విదురార్పితే శ్లోకమును అనుసంధిం చవలెను.
 • ఎమ్పెరుమానుకు సురుళముదు (తమళపాకు/వక్క), శాత్తుప్పడి (చందనము) సమర్పించవలెను
 • దానిని ఆళ్వార్ ఆచార్యులకు (భోగము, మొదలగు) నివేదించవలెను .
 • ఇప్పుడు భోగము ప్రసాదముగా మారును మరియు దానిని ప్రక్కకితీసుకువెళ్ళవలెను.

పునర్ మంత్రాసనము – మంగళాశాసనము/శాత్తుముఱై

 • అర్ఘ్యమును, పాద్యమును, ఆచమనమును సమర్పించవలెను.
 • ఆరతి ఇస్తూ- “తద్ విష్నోర్ పరమమ్ పదమ్….”
 • మంగళశానన స్తోత్రములైన కోయిల్, తిరుమలై, పెరుమాళ్ కోయిల్, తిరునారాయణపురమ్ ఎమ్పెరుమానులను, జగన్నాథన్, పెరుమాళ్ (శ్రీ రామన్), పార్థసారథి ఎమ్పెరుమానులను తదుపరి ఆణ్డాళ్, నమ్మాళ్వార్, కలియన్, ఎమ్పెరుమానార్, మణవాళ మామునిగళ్,అందరు ఆచార్యులకు సేవించవలెను.
 • తదుపరి శాత్తుముఱై పాశురములు, తిరుప్పల్లాణ్డు పాశురము, వాళి తిరునామములు.
 • మొదట తిరువారాధనము చేయుచున్న వ్యక్తి తీర్థమును స్వీకరించి తదుపరి అందరికీ ఇవ్వవలెను.
 • శ్రీ పాద తీర్థమును తిరువారాధనమును చేసిన వ్యక్తి అందరికీ ఇవ్వవలెను.
 • తిరువారాధనములో ఎమ్పెరుమాన్ పాదములకు సమర్పించిన తిరుతుళాయ్ (తుళసి),తిరువారాధనము చేసిన వ్యక్తి స్వీకరించి అందరికీ పంచవలెను.
 • ఆ రోజు యొక్క నక్షత్రమును అనుసరించి ఆళ్వార్/ఆచార్యన్ వాళి తిరునామములను అనుసంధించవలెను.

పర్యంకాసనము – ఎమ్పెరుమానుని విశ్రాంతి తీసుకొమ్మని కోరుట

 • “పన్నగాతీశ పర్యంగే”, “క్షీర సాగర” శ్లోకములు పఠించవలెను.
 • సాష్ఠాoగ ప్రణామమును సమర్పించవలెను, “ఉపచారాపదేశేన” శ్లోకము (తిరువారాధనము చేసినప్పుడు  దోషములు చేసిన క్షమించమని కోరుట)
 • కోయిల్ ఆళ్వార్ తలుపులని మూసివేయవలెను(తిరువారాధనము గది) -“ఉఱగల్ ఉఱగల్ ఉఱగల్”, “పనిక్కడలిల్ పళ్ళి కోళై పళగవిట్టు” పాశురములను అనుసందిచుతూ.

అనుయాగము – యాగము/తిరువారాధనము పూర్తిచేయడము

 • దేవరాజ అష్ఠకమును లేదా వరవరముని పూర్వ/ఉత్తర దిన చర్య లేదా వానమామలై జీయర్ ప్రపత్తి/మంగళాశాసనము వారి యొక్క మఠము/తిరుమాళిగై సంబంధమును బట్టి అనుసందించవలెను
 • ప్రసాదమును శ్రీవైష్ణవ అతిథులకు సమర్పించవలెను
 • తదుపరి ప్రసాదము (అహారము)స్వీకరించవలెను

ఇతర అంశములు~:

 • అనాధ్యాయన కాలము
 1. అనాధ్యాయన కాలములో,మనము ఆళ్వార్ పాశురములను అనుసంధించము. అప్పుడు కోయిల్ ఆళ్వార్ ద్వారములనితీసి,జితన్తే స్తోత్రము (మొదటి 2 శ్లోకములు), కౌసల్యా సుప్రజా రామ శ్లోకము, కూర్మాదీన్ శ్లోకము పఠించుచూ ద్వారమును తెరువవలెను.ద్వారము తీయునప్పుడు మన హృదయములో ఆళ్వార్ పాశురములను గుర్తుచేసుకోవడము/ధ్యానించడములో ఏ విధమైన అడ్డు లేదు.
 2. అదే విధముగా,తిరుమంజనము సమయములో,సూక్తములతో ఆపవలెను.
 3. మంత్ర పుష్పము,”శెన్ఱాల్ కుడైయామ్” బదులు,”ఎమ్పెరుమానార్ దరిశనమ్ ఎన్ఱే” అను పాశురము అనుసంధించవలెను.
 4. శాత్తుముఱై,ఉపదేశ రత్తిన మాలై మరియు తిరువాయ్ మొళి నూఱ్ఱ అందాది పాశురములు తదుపరి “సర్వ దేశ దశ కాలే…” మరియు వాళి తిరునామములు.
 • లఘు తిరువారాధనము (30 నిమిషములకు లోపల)
 1. కోయిల్ ఆళ్వార్ ద్వారములని తెరుచుట
 2. అర్ఘ్య, పాద్యము, ఆచమనము
 3. తిరుమంజనము
 4. తిరుప్పల్లాణ్డు, తిరుప్పావై, మొదలగు – మన సమయమును బట్టి ఏదైననూ.అనాధ్యాయన కాలమందు,దివ్య ప్రబంధము తనియన్ లు, ఉపదేశ రత్తిన మాలై, మొదలగునవి.
 5. ఎమ్పెరుమాన్, ఆళ్వార్/ఆచార్యులకు భోగమును నివేదించడము
 6. శాత్తుముఱై
 7. శ్రీ పాద తీర్థమ్
 8. కోయిల్ ఆళ్వార్ ద్వారబంధనము.
 • ముఖ్య గమనిక~:
 1. పూర్వ/ఉత్తర దినచర్యలో చూపిన విధముగా, తిరువారాధనము ఒక రోజులో 3 పర్యాయములు చేయవలెను.మనకు ఎంత వీలైతే అంతవరకు.
 • సాధారణ తిరువారాధనము ఉదయము సంధ్యావందనము తదుపరి
 • విశేష తిరువారాధనము మాధ్యాహ్నికము తదుపరి
 • సాధారణ తిరువారాధనము సాయంత్రము సంధ్యావందనము తదుపరి
 1. .ఏకాదశి రోజున, సాధారణముగా పూర్తి అలంకార తళిగై (ఆహారము)తయారు చేయము.కొన్ని ఫలములు/కాజు లేదా సాధారణ భోగమును తయారు చేసి నివేదించవలెను ఆ యొక్క కుటుంబ పరిస్థితులను బట్టి(పిల్లలు,వయసు మీరిన వారు ఉన్నచో).
 2. ద్వాదశి రోజున, తిరువారాధనమును త్వరగా చేసి పారణము చేయవలెను(ఉపవాసమును మొదట తీర్థము తీసుకొని విడువవలెను,తదుపరి తిరుతుళాయ్ (తుళసి) మరియు ప్రసాదమును స్వీకరించవలెను).
 3. అనాధ్యాయన కాలమందు,మనము సాదారణముగా 4000 దివ్య ప్రబంధ పాశురములను అనుసంధించము పూర్వాచార్య స్తోత్రములు, ఉపదేశ రత్తిన మాలై, తిరువాయ్ మొళి నూఱ్ఱ అందాది, ఆళ్వార్/ఆచార్య తనియన్లు, వాళి తిరునామములు, మొదలగునవి పఠించవలెను.మార్గళి మాసము మొదలు, తిరుప్పళ్ళియెళుచి మరియు తిరుప్పావై అనుసందించవచ్చు.
 4. ప్రయాణము చేయునప్పుడు,మనతో పాటు ఎమ్పెరుమానుని తీసుకువెళ్ళడము లేదా వారికి తిరువారాధనము సమర్పించే విధముగా ఎమ్పెరుమానుని ఇతర శ్రీవైష్ణవులకి ఎవరికైనా ఇవ్వవచ్చు.
 5. ఆశౌచ కాలములో మనము తిరువారాధనము చేయకూడదు,ఇతర యేర్పాట్లను చేయవలెను
 6. చివరగా,ఎమ్పెరుమాన్ మన గృహమందు ఉండి తిరువారాధనము చేయకపోతే ఒకరిని మన గృహమునకు అహ్వానించి మనము బయటకు వెళ్ళిపోయినట్లే.

శాస్త్రము మరియు పూర్వాచార్యుల అదేశములను అనుసరించి మన గృహములలో తిరువారాధనము తప్పక చేయవలెను, ప్రతీ ఒక్కరు పరిపూర్ణంగా  భగవత్/భాగవత/ఆచార్య కైంకర్యమును చేసినచో  వారికి ప్రియమైన  వార గుదుము.

శ్రీవైష్ణవ తిరువారాధనం – ప్రమాణం

అడియేన్ రఘు వంశీ రామనుజ దాసన్

source: http://ponnadi.blogspot.in/2012/07/srivaishnava-thiruvaaraadhanam.html

thamizh: http://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/2013/12/13/srivaishnava-thiruvaaraadhanam/

hindi: