చరమోపాయ నిర్ణయం

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీవానాచల మహామునయే నమః

e-book – https://1drv.ms/b/s!AiNzc-LF3uwygwuFj7KX9C16MDqh

“భగవద్రామానుజుల చరణారవిన్దములను ఆశ్రయించుటయే జీవులకు ముక్తి మార్గము! ” అనే సత్యమును సిద్ధాంతీకరించి ప్రతిష్టించిన “చరమోపాయ నిర్ణయం” అనే గ్రంథము యొక్క ఈ తెలుగు అనువాదము ఒక వినమ్ర ప్రయత్నముగా చేయబడుచున్నది. ఈ గ్రంథమును పరమ భాగవతులైన పెరియ వాచ్చాన్ పిళ్ళై గారి పుత్రులైన నాయనార్ ఆచ్చాన్ పిళ్ళై గారి చేత రచింపబడినది.

భగవద్రామానుజులు

మూల గ్రంథము : https://docs.google.com/open?id=0ByVemcKfGLucS1NQajNnR04yeDg.

అడియేన్ శ్రీనివాస రామానుజ దాసన్

మూలము: http://ponnadi.blogspot.in/p/charamopaya-nirnayam.html

హిందీ అనువాదము- http://srivaishnavagranthamshindi.wordpress.com/2014/10/13/charamopaya-nirnaya/

పొందుపరిచిన స్థానము: https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు)– http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

12 thoughts on “చరమోపాయ నిర్ణయం

 1. Pingback: 2015 – July – Week 3 | kOyil – srIvaishNava Portal for Temples, Literature, etc

 2. Pingback: చరమోపాయ నిర్ణయం- పరిచయము | srIvaishNava granthams – Telugu

 3. Pingback: చరమోపాయ నిర్ణయం – వేడుకోలు (ప్రార్థన) | srIvaishNava granthams – Telugu

 4. Pingback: చరమోపాయ నిర్ణయం -శిరస్సంబంధం (తిరుముడి సంబంధం) | srIvaishNava granthams – Telugu

 5. Pingback: చరమోపాయ నిర్ణయం – ఉత్తారక ఆచార్యులు | srIvaishNava granthams – Telugu

 6. Pingback: చరమోపాయ నిర్ణయం – ఆళవన్దార్ల యొక్క శిష్యపంచకము భగవద్రామానుజుల ఉత్తారకత్వమును ప్రతిపాదించు

 7. Pingback: 2016 – February – Week 3 | kOyil – SrIvaishNava Portal for Temples, Literature, etc

 8. Pingback: చరమోపాయ నిర్ణయం – భగవద్రామానుజుల అవతార రహస్యము | SrIvaishNava granthams – Telugu

 9. Pingback: 2016 – June – Week 3 | kOyil – SrIvaishNava Portal for Temples, Literature, etc

 10. Pingback: చరమోపాయ నిర్ణయం – భగవద్రామానుజుల ఉత్తారకత్వము – 2 | SrIvaishNava granthams – Telugu

 11. Pingback: సరళతమ శ్రీవైష్ణవ మార్గదర్శిక – సూచికలు | SrIvaishNava granthams – Telugu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s